Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Financiële stukken.

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur. De MR ontvangt deze elk jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Financiële stukken

Gedurende het jaar ontvangt de MR verschillende financiële stukken:

  • Begroting en voorgenomen beleidsvoornemens
  • Jaarverslag (over het afgelopen jaar)
  • Berekening van de onderwijsbekostiging

De meeste stukken ontvangt de MR ter informatie. Daar praat de MR dus niet over mee. De enige uitzondering daarop is het meerjarig financieel beleid. De MR heeft daarover adviesrecht. Om goed mee te kunnen praten is inzicht in de geldstromen in school erg belangrijk en tegelijkertijd erg ingewikkeld. In het artikel over het financieel beleid geven we tips en uitleg.

Begroting

Elk schoolbestuur bepaalt zelf of de begroting per schooljaar of kalenderjaar wordt opgesteld. De MR ontvangt de begroting nadat deze is vastgesteld door het bestuur. Ondanks dat er geen formele rol is weggelegd voor de MR is de begroting wel een uitwerking van het meerjarig financieel beleid. Het is dus goed om na te gaan of de doelen en afspraken uit het strategisch beleid terugkomen in de opgestelde begroting. Zijn er toch andere keuzes gemaakt? Vraag dan wat daar de reden van is.

Jaarverslag schoolbestuur

Het is voor de MR belangrijk om te weten wat er het afgelopen jaar goed en minder goed is gegaan. Dit kan de MR afleiden uit het jaarverslag over het afgelopen jaar. Daarin staat ook de financiële verantwoording: waar heeft de school het geld daadwerkelijk aan uitgegeven. De MR krijgt het jaarverslag voor 1 juli. Onze tip: leg het jaarverslag naast de begroting van zowel het afgelopen jaar als het komende jaar en kijk samen wat er beter kan.

Berekening onderwijsgeld

Het schoolbestuur krijgt geld van de overheid om het onderwijs te betalen. Om te bepalen hoeveel geld de school krijgt wordt een berekening uitgevoerd. De MR ontvangt deze berekening en de bijbehorende informatie jaarlijks voor 1 mei.

Geen geheimhouding financiële stukken

Op de financiële stukken is geen geheimhoudingsplicht van toepassing. De MR moet daar vrij over kunnen meepraten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer
Dossier

Model Jaarplanning MR

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.