Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Organisatie van de MR > Vergadering & Actielijst

Vergadering & Actielijst.

is een vergadering van de medezeggenschapsraad altijd openbaar? Mogen belangstellenden dan ook het woord voeren? En hoe leg je de afspraken vast?

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de medezeggenschapsraad-vergadering kan bijwonen. De medezeggenschapsraad bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren.

Besloten

In het modelreglement staat dat wanneer de medezeggenschapsraad over individuele personen spreekt, de vergadering een besloten karakter krijgt. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de medezeggenschapsraad-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten. En wanneer het persoonlijk belang van een lid in het geding is, kan de medezeggenschapsraad besluiten dat het betreffende lid niet deelneemt aan die vergadering of aan dat onderdeel. De medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van die aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

Geheimhouding

Voor medezeggenschapsraad-leden geldt een geheimhoudingsplicht over alle zaken waarvan zij weten dat de informatie vertrouwelijk is of waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk moet blijven. Degene die de vertrouwelijkheid oplegt, bijvoorbeeld de schoolleider als het gaat om een fusie van de school, moet wel aangeven hoe lang de vertrouwelijkheid duurt en of er personen zijn voor wie de vertrouwelijkheid niet geldt. Als men de medezeggenschapsraad verlaat blijft de geheimhouding bestaan.

Actielijst

Een actielijst bij de agenda is handig om snel te zien welke acties iedereen moet uitvoeren. Op die manier weet iedereen wat er is afgesproken en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Laat één persoon in de medezeggenschapsraad de actielijst bewaken. Een soortgelijke oplossing kun je ook gebruiken voor besluiten die moeten worden genomen. Gebruik het voorbeeld van Ouders & Onderwijs om pas het naar eigen wens aan.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.