Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Doorstroomtoets groep 8

Doorstroomtoets groep 8.

Nadat je kind in januari een schooladvies heeft gekregen, maakt het een doorstroomtoets. Deze toets meet wat je kind heeft geleerd op de basisschool. Wat is een doorstroomtoets? En wat kun je als ouder hiervan verwachten?

Wat is de doorstroomtoets?

De eindtoets voor het basisonderwijs heet vanaf het schooljaar 2023/2024 ‘doorstroomtoets’. Alle leerlingen maken in groep 8 een doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

De doorstroomtoets meet wat je kind in 8 jaar op de basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de doorstroomtoets, het toetsadvies, geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij je kind past.

De doorstroomtoets is daarmee een onafhankelijke extra check op het schooladvies van je kind: heeft de school het niveau van je kind goed ingeschat?

Wanneer is de doorstroomtoets voor groep 8?

De doorstroomtoets van groep 8 gaat dit schooljaar plaatvinden in de periode van 29 januari tot en met 18 februari 2024.

Scholen die gebruik maken van de digitale doorstroomtoets kiezen zelf binnen deze periode wanneer ze de digitale doorstroomtoets afnemen.

Kiest de school van je kind voor een doorstroomtoets op papier? Dan geldt dat deze altijd door alle leerlingen tegelijk moeten worden gemaakt. Dit is om te voorkomen dat vragen en antwoorden uitlekken. De doorstroomtoetsen die op papier worden gemaakt zijn op 6 en 7 februari 2024.

Hoe neemt de basisschool de toets af?

De school beslist zelf op welke manier zij de doorstroomtoets afneemt. Dat kan op papier of digitaal via de computer. Dit hangt af van de mogelijkheden van de doorstroomtoets die de school kiest. Op sommige scholen kiezen kinderen zelf en soms neemt de school een deel af op papier en een deel digitaal.

Wat is adaptief toetsen?

Het is soms ook mogelijk om adaptief te toetsen. Adaptief toetsen betekent dat de toets zich tijdens het maken automatisch aanpast aan het niveau van je kind.

Gaat het (erg) goed, dan krijgt je kind steeds moeilijkere vragen. Gaat het minder goed, dan worden de vragen makkelijker. Zo krijgt je kind een doorstroomtoets op maat. Een adaptieve toets is altijd digitaal.

Verschillende doorstroomtoetsen

Elke school bepaalt zelf welke doorstroomtoets ze gebruiken. Zij kiezen daarbij voor een eindtoets voor groep 8 die is goedgekeurd. Alle leerlingen van de school maken dezelfde doorstroomtoets. De medezeggenschapsraad van de school praat mee bij de keuze voor één van de deze doorstroomtoetsen.

Scholen kunnen voor schooljaar  2023-2024 kiezen uit de volgende doorstroomtoetsen:

Het College van Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de toelating van doorstroomtoetsen. Het CvTE laat de eindtoetsen voor een periode van vier jaar toe en controleert die jaarlijks.

Wie hoeven de doorstroomtoets niet te maken?

Sommige leerlingen hoeven geen doorstroomtoets te maken. Als jij en je kind het wel willen, mag dat wel. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Kijk in dit schema(PDF) of je kind onder de uitzonderingen valt.

Leerlingen die groep 8 in het basisonderwijs overslaan en na groep 7 de basisschool verlaten, kunnen de doorstroomtoets al in groep 7 maken. Als je kind blijft zitten in groep 8, moet het de doorstroomtoets het volgend schooljaar opnieuw maken.

Aangepaste doorstroomtoets

Heeft je kind een speciale ondersteuningsbehoefte, zoals bijvoorbeeld hulp bij dyslexie, en een aangepaste versie nodig? Dat kan. Alle doorstroomtoetsen hebben aangepaste versies.

Vraag daarom al aan het begin van groep 8 aan de school welke mogelijkheden er voor je kind zijn en welke toets het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van jouw kind De school mag jouw kind met ondersteuningsbehoefte een andere toets laten maken dan de rest van de klas.

FAQ Doorstroomtoets.

De naamsverandering van eindtoets naar doorstroomtoets moet duidelijk maken dat een kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

De doorstroomtoets van groep 8 is dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen. Dat is dus na het schooladvies van januari en vóór het definitieve schooladvies wordt gegeven. Lees meer over de doorstroomtoets

Het ziet er naar uit dat basisscholen voor groep 8 in 2023-2024 kunnen kiezen uit de volgende doorstroomtoetsen:

Sommige leerlingen hoeven geen doorstroomtoets te maken. Als jij en je kind het wel willen, mag dat wel. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen. 

Lees meer over het schooladvies.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.