Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Toetsen en resultaten > Welke toetsen gebruikt school?

Welke toetsen gebruikt school?.

Er worden verschillende toetsen afgenomen op school zoals de methodetoets, voortgangstoets, cito-toets, eindtoets, examentoets, intelligentietest en diagnostische test: wat is nou precies het verschil? Wat zegt de uitslag over jouw kind? En wat kun je daar als ouder eigenlijk mee? Dat zetten we graag voor je uiteen.​

Verschillende toetsen

Op school wordt jouw kind regelmatig getoetst. Om te kijken of hij de lesstof goed onder de knie heeft, hoe jouw kind ten opzichte van andere kinderen presteert en wat ‘erin zit’ maar er misschien niet uitkomt. Daarnaast zijn er een aantal verplichte toetsen in het onderwijs, zoals de eindtoets in groep 8 en toetsen voor het eindexamen op de middelbare school. De meeste toetsresultaten maken deel uit van het leerlingvolgsysteem.

Methodetoets

Scholen gebruiken lesmethodes om de lesstof bij leerlingen aan te leren. Bij deze lesmethodes horen toetsen die bekijken of jouw kind de aangeboden lesstof beheerst. Hoe meer vragen goed, hoe beter hij de lesstof beheerst. Voor methodetoetsen wordt altijd geoefend. Jouw kind zou dus alle vragen goed moeten kunnen beantwoorden. Het cijfer geeft aan hoe goed jouw kind de lesstof beheerst. Haalt jouw kind een onvoldoende? Of zijn de resultaten op een bepaald onderdeel onder de maat? Dan is het belangrijk dat de leerkracht extra aandacht besteedt aan extra uitleg of oefening. De cijfers op de methodetoetsen staan meestal in het rapport.

Leerlingvolgsysteem toets

Op de basisschool en soms ook in de onderbouw van de middelbare school worden één of twee keer per jaar leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen, bijvoorbeeld cito toetsen. Deze vormen de basis voor het leerlingvolgsysteem. Bij een leerlingvolgsysteem toets wordt gekeken hoe jouw kind presteert ten opzichte van andere leerlingen. Daarom bevatten de toetsen niet alleen opgaven van lesstof die is behandeld, maar ook oude en zelfs toekomstige lesstof. Door opgaven van oude lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of jouw kind de oude stof nog wel kent. En door ook moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kan jouw kind laten zien wat hij nog méér kent. Jouw kind hoeft dus niet alle opgaven goed te kunnen maken. Het is daarom ook niet nodig om voor deze toetsen te oefenen. Wel is het verstandig een keer te oefenen met de werkwijze, zodat jouw kind weet hoe de vragen en antwoordopties eruit zien.

De leerkracht onderneemt in de meeste gevallen niets naar aanleiding van de uitkomst. De toets is bedoeld om de ontwikkeling te volgen. Alleen een afwijkende score geeft reden tot extra onderzoek. Het resultaat geeft een indicatie van het opleidingsniveau van uw kind. Daarom worden deze toetsen vaak meegenomen in het bepalen van het schooladvies in groep 8. Een leerlingvolgsysteem toets heet op sommige scholen ook wel een voortgangstoets, vaardigheidstoets of cito-toets.

Intelligentietest

Een intelligentietest meet het IQ van jouw kind. Dat wil zeggen: niet wat jouw kind kent, maar wat hij kan. Er wordt dus gekeken naar wat ‘erin zit’. Intelligentietesten meten of uw kind problemen snel en goed op kan lossen. Veruit de meeste kinderen (zo’n 95%) hebben een IQ tussen de 75 en 130. Een IQ van 100 is gemiddeld. Er kan op verschillende onderdelen een andere score gehaald worden. Dat geeft aan waar jouw kind van nature goed of minder goed in is.
Soms geeft een intelligentie onderzoek extra informatie. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van hoogbegaafdheid of als de school vermoedt dat een leerachterstand een andere oorzaak heeft dan het vermogen van het kind. In het onderwijs wordt vaak de NIO gebruikt, maar er zijn ook andere tests zoals de WISC, de RAKIT en de GIT. Een intelligentietest wordt afgenomen door een psycholoog of pedagoog en wordt ook vaak een capaciteitentest genoemd.

Diagnostische test

Een diagnostische toets bekijkt of jouw kind een leerstoornis of gedragsstoornis heeft. Bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Dit type onderzoek wordt alleen ingezet als de school al een aantal dingen geprobeerd heeft. De school voert deze test niet zelf uit, maar besteedt dit uit aan een psycholoog of pedagoog.

Eindtoets

Aan het eind van groep 8 maakt uw kind de eindtoets. De eindtoets is verplicht en bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Soms wordt de eindtoets ook wel de cito-toets genoemd, maar er zijn naast cito ook andere aanbieders. De eindtoets maakt onderdeel uit van de overstap naar de middelbare school.

Examentoets

Voor het eindexamen op de middelbare school worden veel toetsen gemaakt. Al in de bovenbouw maakt jouw kind toetsen die meetellen voor het verplichte schoolexamen. In het laatste jaar sluit jouw kind de middelbare school af met het centraal eindexamen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerachterstand basisonderwijs

Wanneer jouw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is.

Lees meer
Dossier

Onderwijskundig rapport

De basisschooldirecteur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen van het kind.

Lees meer
Dossier

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school.

Lees meer
Dossier

Cito-toetsen

Wat toetst de cito? Wanneer worden ze afgenomen? En wat zeggen de resultaten? Lees het hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.