Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Verwijdering.

De procedure voor verwijdering van een leerling van school is wettelijk vastgelegd. De beslissing om een leerling te verwijderen is een besluit van de school. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Het verwijderingsbesluit moet namelijk zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Hier lees je alles wat je moet weten.

Wanneer mag een leerling verwijderd worden?

Het schoolbestuur besluit of een leerling wordt verwijderd. Dit wordt vaak overdragen aan de schoolleiding. Er zijn een aantal redenen waarbij een school een leerling mag verwijderen:

  • bij wangedrag van de leerling;
  • bij wangedrag van de ouders;
  • wanneer de school handelingsverlegen is.

Handelingsverlegen houdt in dat de school de leerling niet de benodigde ondersteuning kan geven. Voordat de school dit besluit kan nemen, moet zij eerst onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of de school dat kan bieden. Kan de school de ondersteuning zelf niet bieden, dan moet de school een andere passende onderwijsplek voor de leerling vinden.

Scholen kunnen aanvullende regels opstellen voor verwijdering. Bijvoorbeeld voor de redenen waarom een leerling verwijderd kan worden. De regels over verwijderen staan beschreven in de schoolgids. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op dit beleid. Ouders worden daardoor betrokken bij het beleid.

Slechte cijfers

Op de middelbare school mogen leerlingen vanwege onvoldoende leervorderingen niet tijdens het lopende schooljaar verwijderd worden. Als het in het schoolbeleid staat, mag een school wel een leerling verwijderen die volgens de overgangsnormen niet over mag naar het volgende leerjaar en niet meer kan blijven zitten.

Waar moet school zich aan houden bij verwijdering?

Voordat de school besluit een leerling van school te verwijderen, moet het schoolbestuur met de ouders van de leerling in gesprek zodat zij de kans krijgen om hierop te reageren.

Een leerling mag niet van school worden verwijderd voordat het schoolbestuur een andere school heeft gevonden waar de leerling geplaatst kan worden.

Op de basisschool mag een leerling niet geschorst worden terwijl het wacht op toelating tot een andere school. Op de middelbare school kan een leerling wel langere tijd geschorst zijn terwijl het wacht op toelating tot een andere school.

Wanneer een school van plan is om een leerling te verwijderen moet de school met de Onderwijsinspectie overleggen. Met de Onderwijsinspectie moet worden besproken hoe de leerling het onderwijs tijdens maar ook na de schorsing voort kan zetten.

Voor verwijdering gelden strenge regels:

  • voorafgaand aan de verwijdering moet de school luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken leraar. De definitieve beslissing tot verwijdering mag pas daarna worden genomen.
  • verwijdering kan pas na overleg met de Onderwijsinspectie.
  • de beslissing moet schriftelijk aan ouders kenbaar worden gemaakt.
  • de school moet in de brief altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.
  • de school moet ouders schriftelijk wijzen op hun mogelijkheid om bezwaar te maken.
  • de school meldt de verwijdering bij de leerplichtambtenaar.

Bezwaar maken

Een ouder ontvangt schriftelijk het besluit tot verwijdering. Vanaf dat moment heeft de ouder maximaal zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het schoolbestuur van de school. De school stelt de ouder en eventueel leerling dan in de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. De school moet vervolgens binnen vier weken laten weten of zij het besluit heroverweegt of in stand laat.

Gedurende deze bezwaarprocedure kan het schoolbestuur de leerling toegang tot de school weigeren. Wel moet de school zorgen dat deze leerling onderwijs kan blijven volgen.

Geschillencommissie passend onderwijs

Ouders kunnen de voorgenomen verwijdering voorleggen bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Als ouders naast het bezwaar ook een geschil hebben voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs, neemt het schoolbestuur pas een beslissing op bezwaar nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken.

Wettelijke kaders

De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen op de basisschool staan in het artikel 40 WPO. Voor de middelbare school is verwijdering geregeld in artikel 8.15 WVO2022. Voor speciaal onderwijs is dat artikel 40WEC.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mobieltjesverbod

Smartphones, tablets en smartwatches mogen vanaf 2024 niet meer in de klas worden gebruikt.

Lees meer
Dossier

Straffen op school

Lees meer
Dossier

Kledingvoorschriften

Sommige scholen hebben kledingvoorschriften. Dat is toegestaan.

Lees meer
Dossier

Schorsen

Een school mag een kind schorsen. Het kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.