Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Verwijdering.

Scholen kunnen een leerling in een aantal gevallen verwijderen van school. De procedure voor verwijdering van leerlingen is wettelijk vastgelegd. De beslissing om een leerling te verwijderen is een besluit van de school. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Het verwijderingsbesluit moet namelijk zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Wanneer mag een leerling verwijderd worden?

Een besluit tot verwijdering van een leerling ligt bij het schoolbestuur. Dit wordt vaak overdragen aan de schoolleiding. Er zijn een aantal redenen waarbij een school een leerling mag verwijderen:

 • bij wangedrag van de leerling;
 • bij wangedrag van de ouders;
 • wanneer de school handelingsverlegen is. Dit houdt in dat de school de leerling niet de benodigde ondersteuning kan geven. Voordat de school dit besluit kan nemen, moet zij eerst onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of de school dat kan bieden.

Scholen kunnen aanvullende regels opstellen voor verwijdering. Bijvoorbeeld voor de redenen waarom een leerling verwijderd kan worden. De regels over verwijderen staan beschreven in de schoolgids. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op dit beleid. Ouders worden daardoor betrokken bij het beleid.

Slechte cijfers

In het voortgezet onderwijs mogen leerlingen vanwege onvoldoende leervorderingen niet tijdens het lopende schooljaar verwijderd worden. De school mag wel een leerling verwijderen die volgens de overgangsnormen niet over mag naar het volgende leerjaar en niet meer kan blijven zitten.

Waar moet school zich aan houden bij verwijdering?

De school mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan de zorgplicht om een andere school te vinden die de leerling toe wil laten. De school moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden. Voor verwijdering gelden strenge regels:

 • voorafgaand aan de verwijdering moet de school luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken leerkracht. De definitieve beslissing tot verwijdering mag pas daarna worden genomen.
 • verwijdering kan pas na overleg met de Onderwijsinspectie.
 • de beslissing moet schriftelijk aan ouders kenbaar worden gemaakt.
 • de school moet in de brief altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.
 • de school moet ouders schriftelijk wijzen op hun mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • de school meldt de verwijdering bij de leerplichtambtenaar.

Bezwaar maken

Het besluit tot verwijdering ontvangt een ouder schriftelijk. Vanaf dat moment is maximaal zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag van de school. De school stelt de ouder en eventueel leerling dan in de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. De school moet vervolgens binnen vier weken laten weten of zij het besluit heroverweegt of in stand laat.

Een juridische procedure

Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind weigeren. Als de ouder erop staat dat de school het kind wel toelaat:

 • kan de ouder om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de bestuursrechter (openbare school).
 • kan de ouder een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). De ouder laat zich dan vertegenwoordigen door een advocaat.

Als de school vasthoudt aan de verwijdering van een kind kan de ouder de zaak voorleggen aan de rechter. Als het een openbare school is, is dat de bestuursrechter. Als het een school voor bijzonder onderwijs is, is dat de civiele rechter. Bij de civiele rechter  is  vertegenwoordigen door een advocaat verplicht.

Geschillencommissie passend onderwijs

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs is het voor scholen lastiger om een leerling te weigeren of van school te verwijderen. Dit komt doordat scholen nu zelf moeten onderzoeken of een leerling beter tot zijn recht komt op een andere school. Ouders kunnen de voorgenomen verwijdering voorleggen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. De geschillencommissie kan het schoolbestuur adviseren om de eerdere beslissing van de school in te trekken.

Wettelijke kaders

De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen op de basisschool staan in artikel 40 WPO. De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen op het middelbaar onderwijs staan in artikel 27 WVO en artikel 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Straffen op school

Lees meer
Dossier

Kledingvoorschriften

Sommige scholen hebben kledingvoorschriften. Dat is toegestaan.

Lees meer
Dossier

Schorsen

Een school mag een kind schorsen. Het kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.