Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Kledingvoorschriften.

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van mondkapjes verplicht op middelbare scholen. Sommige scholen hebben daarnaast kledingvoorschriften. Dat is toegestaan, zo lang ze bij iedereen bekend zijn en vermeld staan in het leerlingenstatuut of de schoolgids.

Er gelden twee aanvullende criteria: de voorschriften mogen niet discrimineren (volgens artikel 1 uit de Grondwet) en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten (volgens artikel 7 uit de Grondwet). Bij bijzondere scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie komen kledingvoorschriften vaker voor.

Bijzonder onderwijs

Bij het bijzonder onderwijs staat een bepaalde levensvisie centraal. Meestal is dit een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie. Overeenkomstig de visie kunnen er bepaalde kledingvoorschriften gelden. Korte rokjes en shirtjes zijn op een christelijke school vaak niet toegestaan. Dat is toegestaan zo lang deze onderdeel uitmaken van de grondslag van de school en ze consequent worden toegepast. Verder moet de school het volgens de Leidraad kleding op scholen aannemelijk kunnen maken dat deze uitingen (bijvoorbeeld korte rokjes en shirtjes) ‘het onmogelijk maken de grondslag van de school te verwezenlijken’.

Vakken

Ook kunnen kledingregels te maken hebben met de vakken die op een school gegeven worden. Leerlingen die aan de werktafel staan bij techniek, of actief bezig zijn tijdens gymlessen, dragen daar speciale kleding voor. Ook dergelijke regels staan vermeld in het leerlingenstatuut of de schoolgids.

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht. Er geldt (onder meer) in onderwijsinstellingen een verbod op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. De leerkrachten, leerlingen en ouders die de school bezoeken moeten zich aan het verbod houden. Alle vormen van gezichtsbedekking vallen eronder, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. De volgende kleding is gewoon toegestaan en valt niet onder het verbod: hoofddoek, hoed, sluier die het gezicht niet bedekt en geschminkt gezicht.

Er gelden de volgende uitzonderingen:

  • Kleding die noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid. Bijvoorbeeld mondkapjes tijdens de coronaperiode.
  • Kleding die noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld. Bijvoorbeeld een beschermend masker bij het uitoefenen van de schermsport.
  • Als het passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit, waarbij gezichtsbedekkende kleding naar maatschappelijke opvattingen passend is. Bijvoorbeeld kleding voor carnaval.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje dringend geadviseerd in de les. Dit geldt voor specifieke lessituaties waar de anderhalve meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Er geldt een uitzondering voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, het niet zelf kunnen opzetten of ernstig ontregeld kunnen raken. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening of aan leerlingen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet (speciaal) onderwijs om in overleg met de (G)MR te bepalen voor welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Meer informatie over de mondkapjesplicht in het onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bezwaar

Ouders kunnen altijd bezwaar maken tegen kledingvoorschriften van de school. Soms komt u er in overleg uit. U kunt daarom het beste allereerst een gesprek aanvragen met de directie van de school. Als een gesprek niets helpt, kunnen ouders ook een formele klacht indienen. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids. Als u met meerdere ouders bent, is het verstandig de MR in te schakelen.

Discriminatie

In het geval van discriminatie kunnen ouders een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze kunnen daar een misstand melden of een oordeel aanvragen. Dat laatste betekent dat de klacht wordt behandeld tijdens een openbare zitting.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

In gesprek met school

Om een probleem of klacht op te lossen zijn het eerste aanspreekpunt de medewerkers van de school. Praat eerst met de leerkracht of intern begeleider.

Lees meer
Dossier

Waar u terecht kunt met een klacht

Een klacht bespreekt een ouder meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kan een ouder een klacht indienen.

Lees meer
Dossier

Hoe ziet de medezeggenschap eruit?

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Straffen op school

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.