Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schorsen.

Een school mag een kind schorsen. Het kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school. De school moet zich bij een schorsing aan een aantal regels houden. Is een ouder het niet eens met de schorsing? Dan is het mogelijk bezwaar te maken of een klacht in te dienen.

De regels

In de wet staat dat het schoolbestuur zelf regels opstelt voor het schorsen van leerlingen. De regels die de school hanteert voor het straffen en schorsen van leerlingen staan in de schoolgids en/of het leerlingenstatuut. In de wet staan wel regels voor de procedure:

  • Een leerling mag maximaal 5 schooldagen geschorst worden.
  • Het schorsingsbesluit met reden van schorsing wordt per brief aan ouders kenbaar gemaakt.
  • Het schoolbestuur informeert de Onderwijsinspectie bij schorsing langer dan één dag.

Deze informatie moet voor ouders goed vindbaar zijn.

Maximaal 5 dagen schorsing

Een school mag een kind maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Dat zijn dus maximaal vijf schooldagen. Dit is ook het geval als de school het kind wil verwijderen van school. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, moet de school de Onderwijsinspectie schriftelijk inlichten over de schorsing en de reden daarvan. Op de middelbare school kan een schorsing ook langer duren, maar alleen als dit is overlegd met de Onderwijsinspectie en er sprake is van een verwijderingsprocedure. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar op de hoogte wordt gebracht.

Niet op school, wel onderwijs

Als een kind geschorst is, mag het geen lessen op school volgen. Dit betekent niet dat een kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht om het kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd of telefonisch met de leerling bespreekt.

Brief naar ouders

De school moet de ouder schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing. In het voortgezet onderwijs moet ook de leerling op de hoogte worden gebracht van de schorsing. In de brief van de school staat waarom een kind is geschorst en voor hoe lang. In de brief staat ook hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit tot schorsing. Geen brief ontvangen? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de school.

Bezwaar maken

Vindt een ouder dat de school het kind ten onrechte heeft geschorst? Dan is bezwaar mogelijk. Als een kind op een openbare school zit, kan een ouder bezwaar aantekenen tegen de schorsing bij het schoolbestuur. Als het schoolbestuur het bezwaar niet aanvaardt, kan de ouder naar de bestuursrechter stappen. Zit een kind op een bijzondere school (zoals een rooms-katholieke, protestants-christelijke of islamitische school) dan kan een ouder naar de civiele rechter stappen. Een klacht indienen tegen  de schorsing is ook mogelijk.

Medezeggenschapsraad

Als u vindt dat de school niet duidelijk is over de procedure rondom het schorsen van leerlingen dan kan een ouder  hiermee naar de medezeggenschapsraad (MR). De MR praat namens ouders, personeel en leerlingen mee over het schoolbeleid. De MR kan het signaal inbrengen en bespreken met de schoolleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mobieltjesverbod

Smartphones, tablets en smartwatches mogen vanaf 2024 niet meer in de klas worden gebruikt.

Lees meer
Dossier

Straffen op school

Lees meer
Dossier

Kledingvoorschriften

Sommige scholen hebben kledingvoorschriften. Dat is toegestaan.

Lees meer
Dossier

Verwijdering

Scholen kunnen een leerling in een aantal gevallen verwijderen van school. De procedure voor verwijdering van leerlingen is wettelijk vastgelegd.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.