Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schoolgids.

Elke school heeft een schoolgids. Hierin staat voor ouders veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders van de school de nieuwe schoolgids. Vaak staat de schoolgids en aanvullende informatie ook op de website van de school.

Wat staat er in de schoolgids?

In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit? De overheid vond sommige onderwerpen voor de schoolgids zo belangrijk, dat deze in de wet zijn opgenomen. De school mag daar natuurlijk altijd extra informatie aan toevoegen.

Jaarlijks vast gesteld

Elke school is verplicht een schoolgids te hebben en jaarlijks aan ouders en leerlingen uit te reiken. Ouders krijgen deze dus aan het begin van elk schooljaar van de school, op papier of digitaal. De meeste scholen hebben de gids ook op de website staan. Als de schoolgids eenmaal is vastgesteld en onder ouders is verspreid kan de inhoud niet zomaar gewijzigd worden. Dat zou anders betekenen dat de rechten en plichten van ouders en scholieren worden aangepast, terwijl het schooljaar al is begonnen.

Verplichte informatie

Er zijn landelijke regels over wat er minimaal in de schoolgids moet staan. Hier moet elke school zich aan houden. In de schoolgids vindt u in ieder geval informatie over:

 • De doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over hoeveel kinderen blijven zitten, naar welk niveau stromen leerlingen door, wat is het slagingspercentage van de school, etc.
 • De manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt ingevuld: wat zijn de lestijden, wanneer zijn de vakanties en studiedagen, wat is het beleid bij lesuitval, etc.
 • De manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven.
 • De invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, waarbij de vrijwilligheid benoemd wordt.
 • De rechten en plichten van ouders, leerlingen en de school: zoals gedragscodes of privacybeleid.
 • Informatie over de klachtenregeling: waar kunt u terecht en wat is de procedure als u een klacht heeft over de school.
 • Het veiligheidsbeleid: zoals het pestprotocol en informatie over de vertrouwenspersoon op school.
 • De regels rondom ziekmelding en afwezigheid op school.
 • De invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool.
 • Het samenwerkingsverband passend onderwijs waarbij de school is aangesloten.
 • Het kwaliteitsbeleid van de school.
 • Alleen voor de basisschool: de manier waarop ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven. Hoe gaat de school om met achterstanden in groep 1 en 2.
 • Alleen voor de basisschool: de gronden voor vrijstelling van het onderwijs.
 • Alleen voor de basisschool: de manier waarop tussenschoolse en buitenschoolse opvang worden georganiseerd.
 • Alleen voor de middelbare school: de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren. Inclusief informatie over vakoverstijgende programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij.
 • Alleen voor de middelbare school: de invulling van de eventuele maatschappelijke stage.
 • Alleen voor de middelbare school: het leerlingenparticipatiebeleid, hoe worden leerlingen betrokken bij het beleid van de school?

Rol van de medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad praten ouders mee over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de vaststelling van de schoolgids. De medezeggenschapsraad praat daarnaast inhoudelijk mee over vrijwel alle onderwerpen die staan vermeld in de schoolgids. De medezeggenschapsraad speelt dus een belangrijke rol.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.