Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schoolplan.

Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.
Wat staat er in het schoolplan?

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staat dat het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder geval het volgende bevat:

  • Het onderwijskundig beleid: hier omschrijft de school hoe ze de onderwijsdoelen van het ministerie invult en wat zij daar eventueel zelf aan toevoegt. Daarnaast staat er in het onderwijskundig beleid welke sfeer er op de school heerst, op welke manier er les wordt gegeven en hoe de school zorgt voor een veilige omgeving. Antwoorden op vragen als: welke lesmethode hanteert de school? En welke materialen gebruikt de school daarbij? Tot slot bevat dit beleid de ondersteuning die de school geeft aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals het schoolondersteuningsprofiel.
  • Het personeelsbeleid: hier omschrijft de school hoe het personeel bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om scholing en begeleiding van leerkrachten en ondersteunend personeel en de eisen waar zij aan moeten voldoen, de regels voor het personeel die bijdragen aan goed onderwijs en de manier waarop leerkrachten in de les omgaan met kinderen en lesgeven. Tot slot staat hierin omschreven hoe de school een evenredig aantal vrouwen in de schoolleiding probeert te krijgen en in hoeverre dat lukt.
  • De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert: hier omschrijft de school hoe het onderwijs op de leerling wordt afgestemd, zodat ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en geen achterstand oplopen. Tot slot beschrijft de school hier welke verbeteringen er nodig zijn in het onderwijs en op welke manier zij deze verbeteringen willen doorvoeren. De school bekijkt hiervoor bijvoorbeeld de leerresultaten van de leerlingen, maar kan ook aan ouders vragen wat zij de sterke en zwakke punten vinden in het onderwijs.

In het schoolplan staat ook informatie genoemd over aanvullend beleid: zoals het beleid rondom sponsoring of de invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool.

Verdere uitwerking van het beleid

Het schoolplan beschrijft het beleid dat aan de basis ligt van hoe de school werkt. De school gebruikt het schoolplan om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid komt eerst in een jaarplan of een werkplan en die informatie komt vervolgens terecht in de schoolgids. De Onderwijsinspectie controleert het schoolplan en de uitvoering daarvan. Elk vastgesteld schoolplan of wijziging daarvan wordt dan ook aan de Onderwijsinspectie toegestuurd.

Rol van de medezeggenschap

Elke 4 jaar stelt de school samen met de MR een nieuw schoolplan vast. Soms is het nodig om tussentijds een aanpassing te doen. De school moet voor zowel de vaststelling, als voor elke wijziging instemming aan de MR vragen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolgids

Elke school heeft een schoolgids. Hierin staat voor ouders veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.