Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Meeste ouders blij met schooladvies

Meeste ouders blij met schooladvies.

28 november 2018 Nieuws

Ouders zijn overwegend tevreden over het schooladvies en de doorstroom van hun kinderen naar de middelbare school. Toch zijn er ook een behoorlijke aantal ouders waarbij er in de totstandkoming van het advies iets misgaat of waarbij de communicatie over het het schooladvies niet goed verloopt. Verder zijn ouders verdeeld over de rol en het nut van de eindtoets. Dit blijkt uit onderzoek onder ouders in ons Landelijk Ouderpanel.

Voorlopig schooladvies

Het moment waarop ouders voor het eerst informatie ontvangen over het niveau van hun kind verschilt nogal. De meerderheid van de ouders krijgt een eerste indicatie wanneer hun kind in groep 7 zit. Een kwart van de ouders krijgt al vóór groep 7 deze informatie en bijna één op de vijf ouders ontvangt pas informatie over het niveau van hun kind als hun kind in groep 8 zit. Vooral de ouders van kinderen in groep 8 geven aan niet tijdig geïnformeerd te zijn. Of zoals een ouder het mooi verwoordt:

‘Scholen moeten ouders al eerder betrekken bij de mogelijke uitstroom. Ouders zijn vaak verbaasd over het advies als het lager is dan wat ze verwachten, omdat rapport steeds goed was.’

Ouders vooraf redelijk goed geïnformeerd

De meeste ouders zijn tevreden met de informatie die zij ontvangen voorafgaand aan het schooladvies. Deze ouders geven aan dat ze vooraf wisten wanneer ze informatie over het schooladvies zouden ontvangen en dat die informatie op tijd met hen werd gedeeld. Toch is er ook een behoorlijk deel van de ouders ontevreden over de informatie die zij kregen voorafgaand aan het schooladvies. Ook blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de ouders geen informatie ontving en dus niet op de hoogte was van het moment waarop het schooladvies werd afgegeven.

Het gesprek met school

De helft van de ouders vindt dat de school, voorafgaand aan het schooladvies, voldoende met hen gesproken heeft. Bijna een derde van de ouders vindt dat de school hun inbreng voldoende serieus neemt. Toch is ook een derde van de ouders ontevreden en voelt een vijfde van de ouders zich niet serieus genomen door de school. In de gesprekken met ouders valt dus nog veel te winnen voor scholen. Ouders zeggen hierover in het onderzoek:

’Er is zoveel meer dan het IQ wat bepaalt waar een kind op zijn plaats is. Ouders kennen hun kind daarin het beste.’

‘Een ouder is niet tegen maar voor de juist passende opleiding. Neem vragen en opmerkingen van ouders serieus.’

‘Geeft een definitief schooladvies pas na gesprek met ouders hierover. En laat ook sociale aspecten meespelen bij deze beslissing.’

Schooladvies

Ouders zijn grotendeels tevreden over het gegeven schooladvies. De meerderheid van de ouders vindt het advies passend bij het niveau van het kind (70%) en geeft bovendien aan dat het advies overeenkwam met de verwachting (63%). Toch gaat het niet overal goed. Een behoorlijke groep ouders vindt het advies niet passend (21%) of werd door het advies verrast (28%).

Ouders zijn verdeeld over het type advies. Ruim een derde van de ouders heeft een duidelijke voorkeur voor het geven van een meervoudig advies, tegenover slechts 6% voor een enkelvoudig advies. Zij geven hierbij wel aan dat dit afhankelijk is van de specifieke situatie van het kind. Over de deskundigheid van de leerkracht rondom het schooladvies zijn ouders verdeeld. Ruim de helft van de ouders heeft daar vertrouwen in, tegenover een kwart van de ouders die dat niet heeft.

Ouders willen invloed uitoefenen

Ruim de helft van de ouders wil invloed kunnen uitoefenen op het schooladvies. Een grote groep ouders is hierover neutraal. Slechts 16% van de ouders zegt geen behoefte te hebben om invloed uit te oefenen. Toch blijkt maar 43% van de ouders op school de mogelijkheid te hebben om invloed uit te oefenen. Zo’n 40% van die ouders heeft daar ook gebruik van gemaakt. Van de ouders die geen mogelijkheid had om invloed uit te oefenen, heeft bijna de helft dat wel gedaan of geprobeerd.

Rol en nut van de eindtoets

Ouders zijn erg verdeeld over de rol van de eindtoets. Er zijn iets meer ouders die vinden dat de eindtoets een belangrijke rol moet spelen bij het schooladvies (41% wel tegenover 29% niet). Een grote groep ouders is neutraal. Ook over het moment van de toets hebben ouders geen eenduidige mening. Een derde vindt dat de toets nu op het juiste moment wordt afgenomen, een derde vindt dat niet het geval en een derde is neutraal. De meeste ouders zien wel het nut van de eindtoets: 46% tegenover 20%. Ouders geven in de open ruimte aan toetsen belangrijk te vinden, maar ook dat er breder naar de ontwikkeling van kinderen gekeken moet worden. ‘Laat leerlingen een portfolio maken, waar alle vaardigheden in meegenomen worden’ tipt een ouder in het onderzoek.

De uitslag van de eindtoets

De meeste ouders hebben een gesprek op school over de uitslag van de eindtoets. Bovendien kon 41% van de ouders meepraten over de aanpassing van het advies. Ouders zijn in grote meerderheid tevreden over de brugklas waar hun kind in terecht is gekomen en de plek waar hun kind nu zit. Zo’n 10% van de ouders is hierover niet tevreden.

Landelijk Ouderpanel

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ouders uit het Landelijk Ouderpanel. Een vragenlijst is ingevuld door 174 ouders met een kind in groep 7 of 8 van de basisschool of een kind dat in 2015 of later naar de middelbare school is gegaan. Wilt u ook meepraten over het onderwijs aan uw kind? Meld u dan aan voor het Landelijk Ouderpanel en zorg dat uw stem gehoord wordt!

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Arie Slob stuurde eind vorige week een brief naar alle scholen. Daarin pleit hij ervoor dat ze alles in het werk moeten stellen om leerlingen te laten starten in een brugklas op een niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Om daartoe ook een bijdrage te leveren ontwikkelde Ouders & Onderwijs samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier dat kan worden toegevoegd aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.