Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: scholen dicht, wat nu?

Vraag & antwoord: scholen dicht, wat nu?.

31 maart 2020 Nieuws

Scholen dicht tot en met 28 april. Wat betekent dit voor ouders? Hoe zit het met kinderopvang en de gevolgen door het afblazen van de eindtoets? Dit roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Bijgewerkt: 6-4-2020 om 14:00 uur

Wat mogen ouders van school verwachten?

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 28 april. Tot en met de meivakantie blijven scholen onderwijs op af- stand verzorgen. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn indien nodig wel open voor (school)examens. Ook voor hogescholen en universiteiten geldt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot 28 april.

Voor kinderen waarvan één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer verzorgen scholen en kinderopvang noodopvang, zodat de ouder kan blijven werken. Ook voor deze regeling geldt dat als een kind symptomen vertoont, deze thuis moet blijven. Deze opvang is zonder extra kosten. 

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Iedereen draagt bij om het onderwijs door te laten gaan terwijl de kinderen thuis zitten. Kinderen zijn niet vrij. Er is afgesproken dat het onderwijs op afstand goed ingericht moet worden. De scholen informeren ouders z.s.m. over hoe onderwijs thuis voortgang kan hebben. Leerkrachten die niet ziek zijn, werken gewoon door. Van hen wordt verwacht dat ze in de komende dagen dit onderwijs op afstand organiseren. Scholen moeten extra prioriteit geven aan eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dat is aan de school. Mogelijk krijgen de leerlingen huiswerk mee. Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de kans om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn.

Lesmethoden bestaan uit boeken aangevuld met online onderdelen. Deze zijn zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. De school zal ze daarover informeren. U kunt uw kind daar als ouder bij helpen, vooral door hem of haar te motiveren.

De Onderwijsdatabank geeft mogelijkheden van afstandsonderwijs.

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties het meest geschikte alternatief. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren.

 

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Het schoolbestuur kan in de meeste gevallen helpen. Lukt dat de school niet dan volgt er overleg met de gemeente. Als het schoolbestuur en de gemeente allebei geen mogelijkheden zien, dan kan het schoolbestuur in aanmerking komen voor een device van SIVON.

Kan uw kind, bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken van uzelf, maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet, probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

 

Hier zal soepel mee worden omgegaan. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te registreren. Wel moeten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is.

Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige situatie. Basisscholen en middelbare scholen die afstandsonderwijs aanbieden, hoeven in deze bijzondere situatie geen verzuimmeldingen te doen.

De namen van leerlingen die het virus hebben, mogen niet worden gedeeld. Dit zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens. De school heeft geen grondslag om deze namen te delen. De school mag geen medische informatie delen. Er kan wel algemene informatie gedeeld worden door de school. 

Opvang van kinderen 

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 28 april.

De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs.

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Deze opvang is zonder extra kosten. Wanneer u niet in een cruciale beroepsgroep werkzaam bent, moet u zelf zorgen voor opvang of zelf thuisblijven.

Er zijn verschillende initiatieven die in deze periode vrijwillig andere mensen willen helpen, zoals www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl. Voor ouders die zich zorgen maken over de doorlopende kosten voor kinderopvang stelde ouderbelangenvereniging BOinK een brief op, waarin mogelijkheden worden opgesomd. 

 

Als één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep kan die op de eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden. Dit is besloten om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van het coronavirus. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen leest u op de website van de Rijksoverheid. 

Neem eerst contact op met het bestuur van de school en leg de situatie voor. U kunt ook de klachtenprocedure van de school volgen. Deze kunt u vinden in de schoolgids van de school. 

In specifieke gevallen kan in deze periode opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig zijn. Dat is toegestaan. Soms wordt de oplossing in de school gerealiseerd. Belangrijk is dat in deze periode de gemeente het initiatief neemt om tot een oplossing op maat te komen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen krijgt de gemeente in de woonplaats van het kind de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Voorop staat dat de begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven.

Bij het signaleren van een onveilige (thuis- of woon)situatie blijft de leraar een belangrijke rol spelen. Ondanks dat de leraren hun leerlingen niet meer in het dagelijks leven in het echt zien, spelen zij een belangrijke signalerende rol bij het onderwijs op afstand. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen (gezinsvoogden) kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het identificeren van de kinderen voor wie een veiligheidsrisico is vastgesteld of waar dat mogelijk kan ontstaan.

Peuters met een risico op een achterstand, die in de normale situatie voorschoolse educatie krijgen, kunnen daar in deze periode helaas niet aan deelnemen. Een aanbod op afstand is voor deze jonge doelgroep niet geschikt en vanuit de voorscholen is dit niet goed te organiseren. Peuters in deze doelgroep met ouders in cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang, maar zij krijgen daar op dit moment geen voorschoolse educatie. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen gemeenten waar nodig en passend, een afweging maken hoe ze deze kinderen het beste kunnen ondersteunen. Maatwerk is mogelijk voor kinderen in een kwetsbare positie, ook voor de jongste kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Om de achterstand die deze peuters in deze periode oplopen te beperken, is het wel zeer gewenst als betrokken partijen initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep. Gemeenten, voorschoolse educatie aanbieders, bibliotheken of andere maatschappelijke organisaties kunnen bijvoorbeeld prentenboekjes of educatieve spelletjes uitdelen aan ouders of deze ouders tips geven voor educatieve activiteiten en links naar websites van gratis digitale prentenboeken.

Ook de scholen die verbonden zijn aan opvanglocaties voor asielzoekers en andere nieuwkomersscholen (bijvoorbeeld scholen met een internationale schakelklas) zijn voorlopig gesloten en geven nu afstandsonderwijs. De taalbarrière maakt het moeilijker om deze kinderen te bereiken. Scholen, schoolbesturen en gemeenten zijn gevraagd om initiatief te nemen om, voor zover mogelijk, maatwerkoplossingen te bieden. Dit is vanwege de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden omdat begeleiding thuis extra moeilijk is. Dit geldt des te meer voor kinderen die een onveilige thuissituatie hebben.

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool.

Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van uw kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau uw kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Dit schooladvies is op basis van de professionaliteit van de leraar. Als u het niet eens bent met het advies kunt u in gesprek met de school.

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van uw kind. Wanneer uw kind op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of uw kind op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet onderwijs gemaakt.

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

 

Er is nog geen reden om aan te nemen dat hier in iets wordt gewijzigd. Hou de website van de school voor voortgezet onderwijs in de gaten. 

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

Nee, de centrale examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.
Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurt op basis van dat diploma. In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Er kunnen bijvoorbeeld mondelinge examens telefonisch worden afgenomen. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.
Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. En de deadline voor mbo gaat van 1 april naar 1 mei. Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

De schoolexamens kunnen doorgaan als de scholen de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen. Bij het wachten voor het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt. Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Voor kandidaten die deelnemen aan het Staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, geldt ook dat het centraal schriftelijk examen vervalt. Staatsexamenkandidaten krijgen hun diploma nu op basis van de resultaten van het college-examen. Het college-examen bestaat, afhankelijk van niveau en vak, uit een schriftelijk, praktisch en/of mondeling deel.

De schriftelijke college-examens zijn van maandag 25 mei t/m 29 mei en vinden in principe op school plaats. De mondelinge college-examens zijn tussen 6 juni en 1 augustus. De herkansingen van het schriftelijk examens zijn van 17 augustus t/m 20 augustus. De herkansingen van de mondelinge en praktische examens zijn op 22 en 29 augustus en eventueel 5 september. Alle examens worden afgenomen volgens de RIVM-richtlijnen. Er wordt nog gewerkt aan een aangepast zak-slaagregeling en de herkansingsmogelijkheden.

Meer informatie over uit welk onderdeel het college-examen per niveau en vak bestaat, vindt u op de website van DUO. Op de website van DUO vindt u ook het rooster van de examens.

 

 

Specifieke informatie voor het mbo

De nieuwe datum waarop studenten zich kunnen aanmelden voor een mbo-opleiding is uiterlijk 1 mei. De jaarlijkse aanmelding wordt met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en bekend te maken hoe de aanmeld- en intakeprocedures eruit gaan zien.

De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.

Fysieke onderwijsactiviteiten gestaakt

Op dit moment is de richtlijn dat alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hogeronderwijsinstellingen worden gestaakt. Stages en andere aan het onderwijs gerelateerde activiteiten buiten de instelling kunnen wel doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. Medische en zorgopleidingen onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.

Afwijkende werkzaamheden

Indien relevant wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.

Aparte afspraken

Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De zorginstelling zorgt dat het duidelijk is  voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten.

Ja, de examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door vanaf 7 april. Tot die tijd worden er bij de meeste scholen geen fysieke examens afgenomen, zodat zij alle ruimte hebben om het onderwijs en de examinering goed vorm te geven. De examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding zijn het belangrijkste. Daar gaan de mbo-scholen als eerste mee aan de slag. De examens kunnen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen, mits voldoende afstand gehouden kan worden en andere instructies van het RIVM in acht worden genomen.

Wat betekent dit voor mbo-studenten die examen moeten doen?

Dit zal in de praktijk betekenen dat op de meeste scholen tot en met 28 april geen fysieke examens plaatsvinden. Een groot deel van de examens in het mbo zijn namelijk examens in de beroepspraktijk en het is voor veel scholen niet mogelijk om het nu zo te organiseren dat die door kunnen gaan op een manier die daarbij past.

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarig opleidingen) de tijd om een bindend studie advies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gebeuren wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.

Over het coronavirus 

Heeft uw kind verkoudheidsklachten (hoesten, keelpijn, loopneus) en/of koorts? Laat uw kind thuis en zorg dat uw kind anderen niet besmet. Bellen naar de huisarts is niet nodig. 

Uw kind heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk? Dan moet u bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op. 

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:  

  • Regelmatig handen wassen. 
  • Hoest en nies in de binnenkant van deelleboog. 
  • Gebruik papieren zakdoekjes. 
  • Geen handen schudden.

Meer informatie

Voor vragen kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

Gerelateerde onderwerpen

Scholen dicht in strijd tegen Corona

De scholen en kinderopvangcentra sluiten hun deuren. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld.

Lees meer

Centraal eindexamen middelbare scholieren gaat niet door

Het centraal examen (CE) voor middelbare scholieren gaat dit jaar niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet.

Lees meer

Eindtoets wordt afgeblazen

De eindtoets in het primair onderwijs gaat dit jaar niet door in verband met het coronavirus. De scholen gaan zich volledig richten op de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand.

Lees meer

10 tips speciaal voor kleuters die thuiszitten

Er is geen school of opvang en de kinderen zijn de komende weken thuis. Op sommige momenten vervelen kinderen elkaar en zitten ouders met hun handen in het haar. Kijk snel voor 10 leerzame en vermakelijke tips speciaal voor kleuters die thuis zitten.

Lees meer

10 tips voor kinderen die thuis zitten

Er is geen school of opvang en de kinderen zijn de komende weken thuis. Vervelen is uit den boze. Dus hoe kunnen kinderen op een zo leerzaam mogelijke manier beziggehouden worden? Ouders & Onderwijs zet een aantal tips op een rij.

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 24 maart 2020

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.