Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Overgaan en zittenblijven > Wat zijn de regels over overgaan en blijven zitten?

Wat zijn de regels over overgaan en blijven zitten?.

Wie bepaalt of je kind door kan naar het volgende jaar of dat het beter is om het jaar over te doen? Waar kijkt de school naar? Welke rol heb je als ouder in de beslissing? En wat kan je doen als je het niet eens bent met de beslissing van de school? Dat leggen we je uit.

Schoolbeleid

De school beslist of je kind overgaat naar het volgende leerjaar. De regels en voorwaarden die de school hanteert staan in het schoolbeleid. Je hoort van de school of en waarom je kind overgaat of blijft zitten. Dat gebeurt aan het einde van het schooljaar na het laatste rapport van je kind. Als het niet goed gaat op school hoor je dat meestal al eerder in het schooljaar.

Overgaan of blijven zitten

Zijn de resultaten goed, of voldoende? Dan gaat je kind over naar het volgende leerjaar. Zijn de resultaten onvoldoende? Dan heeft je kind waarschijnlijk te weinig van de lesstof geleerd om in de volgende jaren verder te leren. Je kind blijft dan meestal zitten. Scholen noemen dat doubleren.

Twijfel over overgaan of blijven zitten

Twijfelt de school of je kind moet blijven zitten? Dan kijkt de school naar andere gegevens. Hoe voelt je kind zich in de klas en bij klasgenoten? Heeft je kind een zelfstandige en gemotiveerde houding? Kan je kind zich goed concentreren? Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling? Of spelen er persoonlijke omstandigheden die effect hebben gehad op het leren? Dan kan blijven zitten de beste keus zijn. In sommige gevallen is het toch mogelijk om over te gaan.

Voorwaardelijk overgaan basisschool

Voldoet je kind niet aan de normen om over te gaan, maar wil de school het toch een kans geven? Dan kan je kind voorwaardelijk overgaan. De school spreekt met je af wanneer jullie de definitieve beslissing nemen. Meestal is dat de herfst- of kerstvakantie. Samen spreken jullie ook af aan welke voorwaarden je kind moet voldoen om definitief over te gaan of juist terug te stromen naar de eerdere klas.

Overstap naar groep 3

Zit je kind nog in de kleuterklas? In deze periode is het voor de school soms lastiger inschatten in welke groep je kind past. Ook als ouder kun je twijfels hebben of je kind al toe is aan de overstap naar groep 3. Dit kun je het beste in groep 2 met de leerkracht bespreken. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt nog in sprongen en niet ieder kind start op hetzelfde moment in het jaar. Bij de beslissing tot een kortere of langere kleuterperiode staat de ontwikkeling van kinderen centraal. De beslissing mag dus niet alleen op basis van geboortedatum genomen worden.

Voorwaardelijk overgaan middelbare school

Twijfelt de school? Soms is het toch mogelijk om voorwaardelijk over te gaan. Dan krijgt je kind tot de herfst- of kerstvakantie de kans zich te bewijzen in het volgende leerjaar. Maak in dat geval vooraf duidelijke afspraken over wanneer je kind wel of niet in dat leerjaar mag blijven en zet die op papier. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog terug naar het vorige jaar. Uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of je kind definitief over is of niet. Voorwaardelijk overgaan is niet mogelijk als je kind naar het eindexamenjaar gaat.

Andere mogelijkheden op de middelbare school

Als de resultaten van je kind niet goed genoeg zijn om over te gaan zijn er soms andere mogelijkheden om niet hetzelfde jaar opnieuw te doen.

  • Tijdens een lente- of zomerschool kan je kind slechte cijfers ophalen en toch overgaan. Dit is niet op alle scholen mogelijk.
  •  Je kunt meteen na de beslissing van de school een revisieverzoek indienen. Daarin staan argumenten die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing over blijven zitten. De school bespreekt dan nog een keer of je kind misschien toch over kan gaan.
  • Je kind kan soms overstappen naar een ander onderwijsniveau. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of juist andersom. Blijft je kind in de laatste klassen havo of vwo zitten? Dan kan het mbo ook een optie zijn.

Niet over naar de volgende klas

Gaat je kind niet over naar de volgende klas? Bezwaar maken hiertegen is niet mogelijk. Het gaat namelijk om een inhoudelijke beslissing die de docenten nemen vanuit hun expertise en professionaliteit.

Ouders kunnen wel een klacht indienen als de school de procedure rondom zittenblijven en bevordering niet naleeft of onzorgvuldig is. Voorbeelden van onzorgvuldige besluitvorming zijn: een overhaaste beslissing of niet alle relevante informatie meenemen in de beslissing.

Moet mijn kind alles opnieuw doen als die blijft zitten?

Nee, dat hoeft niet per se. De school moet zorgen voor een doorgaande leerlijn. Dat betekent dat een extra jaar in dezelfde groep niet alleen maar herhaling is. Sommige vakken zal je kind al goed beheersen en andere niet. Je mag van de school verwachten dat ze hier zicht op hebben en de lesstof in het nieuwe jaar daarop aanpassen. Blijft je kind zitten? Vraag dan om een plan van aanpak en hoe de school je kind gaat helpen om de achterstanden in te lopen.

Klas overslaan 

Leert je kind juist veel sneller dan klasgenoten en is die al snel door de lesstof heen? Een klas overslaan of versnellen kan dan ook een optie zijn. Bepalend hierbij is de ontwikkeling van je kind. Veel scholen hebben in hun beleid opgenomen welke criteria gelden voor het overslaan van een leerjaar. 

FAQ Overgaan en zittenblijven.

Basisscholen en middelbare scholen mogen hun eigen regels opstellen voor overgaan en zittenblijven. Er zijn dus geen landelijke regels. De regels voor overgaan en zittenblijven zijn opgenomen in het schoolbeleid.

Lees meer

De school kijkt naar de resultaten. Als er twijfels zijn, dan wordt er ook gekeken naar de werkhouding van de leerling, de concentratie, de sociale emotionele ontwikkeling en of er misschien omstandigheden zijn die effect hebben gehad op het leren.

Lees meer

Ga dan eerst in gesprek met de leerkracht/mentor en directeur van de school. Mocht school toch bij het besluit blijven, dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. De school heeft het laatste woord, tenzij dit tegen het eigen beleid ingaat. Dan kunt u school daarop wijzen en eventueel een klacht indienen.

Lees meer

Er zijn geen landelijke regels voor het overstappen naar een hoger niveau. Elke school beslist zelf wanneer dit wel of niet kan. Deze regels liggen vast in het schoolbeleid. Vaak is de informatie hierover te vinden in de schoolgids, op de website van de school of in het leerlingenstatuut.

Lees meer

Scholen hebben hun eigen beleid ten aanzien van afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden geen wettelijke regels.

Wanneer de school zich niet aan haar eigen beleid houdt, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de school. Deze staat vermeld in de schoolgids.

Als een leerling moet afstromen en de school deze onderwijssoort zelf niet aanbiedt, moet de leerling naar een andere school.

Lees meer

Dat mag, scholen hebben hun eigen regels over overgaan en zittenblijven. Deze regels staan beschreven in het schoolplan of de schoolgids.

Lees meer

De school mag zelf de bevorderingsnormen vaststellen. De bevorderingsnormen zijn onderdeel van het onderwijskundig beleid van de school. Deze normen staan ook in het schoolplan.

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en de wijzigingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

Lees meer

Bij voorwaardelijk overgaan krijgt de leerling de kans om zich tot herfst- of kerstvakantie te bewijzen. De school moet dit schriftelijk melden aan de ouders.

De school spreekt af onder welke voorwaarden en wanneer de leerling definitief kan overgaan. Bijvoorbeeld als de leerling een taak heeft gemaakt of proefwerken heeft overgedaan. Op 31 december moet duidelijk zijn of de leerling definitief over is of niet.

Voorwaardelijk overgaan naar het eindexamenjaar is niet mogelijk.

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs

Leerlingen die bleven zitten, konden door de lente- of zomerschool hun cijfers ophalen om toch over te gaan naar het volgende leerjaar.

Lees meer
Dossier

Naar een ander schooltype overstappen

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen.

Lees meer
Dossier

Van de kleuterklas naar groep 3

Kleuters starten meestal na hun 4e verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.