Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Overgaan en zittenblijven.

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Dit staat vermeld in het schoolbeleid. Ouders horen van de school of en waarom kinderen overgaan of blijven zitten.

Schoolbeleid

Basisscholen en middelbare scholen mogen eigen regels opstellen voor overgaan en zittenblijven. Er zijn dus geen landelijk vastgestelde regels. Aan het eind van het jaar bekijkt de leraar of het docententeam het rapport van de leerling. Zijn de resultaten goed, of gewoon voldoende? Dan gaat jouw kind over naar het volgende leerjaar. Zit jouw kind in de twijfelzone? Dan kijkt de school naar de randvoorwaarden. Hoe voelt het kind zich in de klas en bij klasgenoten? Heeft jouw kind een zelfstandige en gemotiveerde houding? Kan jouw kind zich goed concentreren op de gegeven taak? Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling? Of zijn er eventuele persoonlijke omstandigheden die effect hebben gehad op het leren? Zijn de resultaten onvoldoende? Dan heeft jouw kind waarschijnlijk te weinig van de lesstof geleerd om in de volgende jaren verder te leren. Jouw kind blijft dan meestal zitten.

De kleuterperiode

Zit jouw kind nog in de kleuterklas? Daar gelden in principe dezelfde regels. In deze periode is het voor de school soms lastiger inschatten in welke groep jouw kind past. De ontwikkeling verloopt nog in sprongen en niet ieder kind start op hetzelfde moment in het jaar. Bij de beslissing tot een kortere of langere kleuterperiode staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De beslissing mag dus niet alleen op basis van geboortedatum genomen worden. Lees meer over de kleuterperiode.

Overstappen naar ander schooltype

Gaat het op de middelbare school heel goed met jouw kind, of juist heel slecht. Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of juist andersom. Ook hiervoor is het beleid van de school zelf leidend. Lees meer over de overstap naar een ander schooltype.

Lente- en zomerscholen

Moet jouw kind op de middelbare school het jaar over doen? Dan is het soms mogelijk om deel te nemen aan een lente- of zomerschool om de cijfers op te halen en toch over te gaan. Ouders kunnen ook een revisieverzoek indienen bij de middelbare school. Daarin staan argumenten die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing. Tijdens de revisievergadering, een paar dagen na de overgangsvergadering, neemt de school opnieuw een beslissing over overgaan of zittenblijven.

Voorwaardelijk overgaan

Twijfelt de school? Soms is het toch mogelijk om voorwaardelijk over te gaan. Dan krijgt jouw kind tot de herfst- of kerstvakantie de kans zich te bewijzen in het volgende leerjaar. Maak in dat geval vooraf duidelijke afspraken over wanneer jouw kind wel of niet in dat leerjaar mag blijven en zet die op papier. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog terug naar het vorige jaar. Voorwaardelijk overgaan is daarom een zowel een kans als een risico, want het is voor een kind natuurlijk heel vervelend als het wordt teruggeplaatst. Voorwaardelijk overgaan is niet mogelijk als jouw kind naar het eindexamenjaar gaat.

Niet eens met de beslissing van school

Ben je het niet eens met de beslissing van de school? Ga dan eerst het gesprek aan met de school. Houdt de school vast aan de beslissing? Je kunt dan contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk in bezwaar gaan tegen de beslissing. De school heeft het laatste woord. Tenzij zij tegen hun eigen beleid ingaan. Dan kun je de school daarop wijzen. Kom je er dan nog niet uit? Lees meer over wat je kunt doen bij een klacht.

FAQ Overgaan en zittenblijven.

Basisscholen en middelbare scholen mogen hun eigen regels opstellen voor overgaan en zittenblijven. Er zijn dus geen landelijke regels. De regels voor overgaan en zittenblijven zijn opgenomen in het schoolbeleid.

Lees meer

De school kijkt naar de resultaten. Als er twijfels zijn, dan wordt er ook gekeken naar de werkhouding van de leerling, de concentratie, de sociale emotionele ontwikkeling en of er misschien omstandigheden zijn die effect hebben gehad op het leren.

Lees meer

Ga dan eerst in gesprek met de leerkracht/mentor en directeur van de school. Mocht school toch bij het besluit blijven, dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. De school heeft het laatste woord, tenzij dit tegen het eigen beleid ingaat. Dan kunt u school daarop wijzen en eventueel een klacht indienen.

Lees meer

Er zijn geen landelijke regels voor het overstappen naar een hoger niveau. Elke school beslist zelf wanneer dit wel of niet kan. Deze regels liggen vast in het schoolbeleid. Vaak is de informatie hierover te vinden in de schoolgids, op de website van de school of in het leerlingenstatuut.

Lees meer

Scholen hebben hun eigen beleid ten aanzien van afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden geen wettelijke regels.

Wanneer de school zich niet aan haar eigen beleid houdt, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de school. Deze staat vermeld in de schoolgids.

Als een leerling moet afstromen en de school deze onderwijssoort zelf niet aanbiedt, moet de leerling naar een andere school.

Lees meer

Dat mag, scholen hebben hun eigen regels over overgaan en zittenblijven. Deze regels staan beschreven in het schoolplan of de schoolgids.

Lees meer

De school mag zelf de bevorderingsnormen vaststellen. De bevorderingsnormen zijn onderdeel van het onderwijskundig beleid van de school. Deze normen staan ook in het schoolplan.

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en de wijzigingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

Lees meer

Bij voorwaardelijk overgaan krijgt de leerling de kans om zich tot herfst- of kerstvakantie te bewijzen. De school moet dit schriftelijk melden aan de ouders.

De school spreekt af onder welke voorwaarden en wanneer de leerling definitief kan overgaan. Bijvoorbeeld als de leerling een taak heeft gemaakt of proefwerken heeft overgedaan. Op 31 december moet duidelijk zijn of de leerling definitief over is of niet.

Voorwaardelijk overgaan naar het eindexamenjaar is niet mogelijk.

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs

Leerlingen die blijven zitten kunnen nu door de lente- of zomerschool hun cijfers ophalen toch over te gaan naar het volgende leerjaar.

Lees meer
Dossier

Naar een ander schooltype overstappen

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen.

Lees meer
Dossier

Van de kleuterklas naar groep 3

Kleuters starten meestal na hun 4e verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.