Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Ouderraadpleging.

Bij sommige wijzigingen op school vraagt de school of MR alle ouders om hun mening. Dit is het geval als de school de onderwijstijd wil veranderen, of als er een besluit wordt genomen over de buitenschoolse opvang. School en MR bepalen samen hoe een ouderraadpleging uitgevoerd wordt.

Ouderraadpleging

In de Wet medezeggenschap op scholen staat opgenomen dat sommige besluiten alleen genomen mogen worden, nadat ouders hun mening over een voorstel hebben gegeven. Dit wordt een ouderraadpleging genoemd.

Wanneer mag een ouderraadpleging?

Een MR mag altijd en over ieder onderwerp de ouders raadplegen. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld via een enquête onder alle ouders of door een ouderavond over het onderwerp te houden.

Wanneer moet het plaatsvinden?

Er zijn situaties waarbij een ouderraadpleging gehouden moet worden:

  • ​De basisschool wil de onderwijstijd aanpassen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de school over wil gaan op een continurooster, maar ook wanneer de vakanties anders over het jaar worden verspreid.
  • Organisatie of wijziging van de voor- en/of naschoolse opvang (bso).
  • Fusie, overdracht of sluiting van een school. Of wanneer de grondslag van de school wordt gewijzigd.

Wie moet de ouderraadpleging uitvoeren?

In de wet staat niet beschreven wie de ouderraadpleging moet uitvoeren. De school en de medezeggenschapsraad bepalen dit in gezamenlijk overleg.

Hoe werkt de raadpleging?

In de wet wordt niet beschreven hoe de ouderraadpleging eruit moet zien. De praktische handleiding van Versterking Medezeggenschap geeft meer handvatten.

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS heeft zich hierover in het verleden uitgesproken in een klacht over de wijziging van de schooltijden. De uitspraak benoemt dat in ieder geval iedere ouder de mogelijkheid moet hebben om zijn mening te geven over het voorgenomen besluit. Het alleen informeren van de ouders is onvoldoende. Soms wordt gekozen voor een enquête of een inspraakavond, maar het is ook mogelijk om ouders te vragen om hun vragen en opmerkingen te mailen. De school en medezeggenschapsraad bepalen zelf wat met de uitkomsten van de raadpleging wordt gedaan. De uitslag van een enquête hoeft dus niet bindend te zijn.

Voorafgaand aan de raadpleging kan de medezeggenschapsraad hier wel afspraken over maken met de schoolleider en ouders informeren over de werkwijze die wordt gehanteerd, zodat de raadpleging ook daadwerkelijk effect heeft op het uiteindelijke besluit.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gesprek met raad van toezicht

De medezeggenschapsraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Lees meer
Dossier

Vertegenwoordigers van ouders

De ouders in de medezeggenschapsraad praten namens alle ouders op school mee over het beleid.

Lees meer
Dossier

Betrekken van de achterban

De medezeggenschapsraad (MR) betrekt ouders, leerlingen en personeel zoveel mogelijk.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.