Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Afspraken over begeleiding.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Goede afspraken zijn belangrijk

Als het op school niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat ouders, kind en school op dezelfde lijn zitten. Het is daarom verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. Hoe soepeler het overleg tussen ouders en school en hoe grondiger ouders zichzelf informeren hoe beter uiteindelijk de oplossing.

Eerste afspraken

Zodra duidelijk is dat het niet goed gaat met een leerling gaan ouders en school samen aan de slag met een plan. In eerste instantie zullen dit kleine aanpassingen aan het onderwijs zijn, om te kijken waar het probleem precies zit en wat helpt. Het is belangrijk om deze afspraken en acties na een gesprek helder en concreet op papier te zetten. Vraag hiernaar in een gesprek met school zodat je achteraf zeker weet dat je elkaar goed hebt begrepen. Lees ook onze tips voor het gesprek op school.

Ontwikkelingsperspectief

Wanneer kleine aanpassingen niet voldoende zijn, zal de school ingrijpendere maatregelen nemen. In die gevallen stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor jouw kind. Dit is verplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die extra ondersteuning krijgen, voor alle leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld binnen zes weken nadat een leerling is ingeschreven op de school.

Overleg met ouders

Ouders (en kinderen vanaf 18 jaar) moeten betrokken worden bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Voor het handelingsdeel is instemming van ouders vereist. Over de rest van het document voeren ouders en school een op overeenstemming gericht overleg. Dat betekent dat de school echt zijn best moet doen om met ouders tot overeenstemming te komen. Kom je er met de school niet uit? Lees wat je kunt doen als je het niet eens bent met de ondersteuning of overplaatsing.

Inhoud van het OPP

In het ontwikkelingsperspectief staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Zo wordt de leerlijn en de verwachte ontwikkelingslijn voor alle betrokkenen duidelijk. Ieder jaar wordt het OPP opnieuw bekeken en, als dat nodig is, aangepast. Op dat moment kijkt de school ook of de leerling op de juiste plek zit, of beter kan doorstromen naar het speciaal onderwijs of juist kan terugstromen naar het regulier onderwijs. In het plan staat in ieder geval:

  • Het verwachte uitstroomniveau van jouw kind.
  • De onderwijsdoelen voor jouw kind.
  • Welke leerstof er wordt aangeboden.
  • Het handelingsdeel: op welke manier jouw kind wordt begeleid en ondersteund.
  • De afwijkingen van het reguliere programma.

Welke gegevens gebruikt de school in het OPP

Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gebruikt de school gegevens van de leerling over:

  • De schoolse ontwikkeling: zoals de leerresultaten, het onderwijskundig rapport, het verloop van de schooltijd en een eventueel uitstroomadvies van de vorige school.
  • Persoonskenmerken: zoals zelfvertrouwen, gedrag en motivatie.
  • Capaciteiten: zoals intelligentie.
  • Medische gegevens: zoals een advies of verklaring van een arts of psycholoog.
  • Eerder verleende hulp en ondersteuning.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult.

Lees meer
Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Dossier

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om jouw kind goed te begeleiden op school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.