Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Gescheiden ouders.

Informatie over de voortgang van je kind op school is belangrijk voor een ouder. Bij gescheiden ouders moet school een neutrale positie innemen en informatie aan beide ouders geven. Alleen in uitzonderlijke situaties kan informatie worden geweigerd, maar ook ouders zonder gezag hebben recht op basisinformatie. Als de school informatie weigert, moeten ze duidelijk aangeven waarom. Je leest hier wat de officiële regels zijn.

Ouders met gezag

Gescheiden ouders met gezag blijven samen verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil komen. Ouders met gezag hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gesprek over de zorg voor je kind, maar ook voor een ouderavond.

Ouder(s) zonder gezag

De ouder met gezag is volgens artikel 377b van het Burgerlijk Wetboek verplicht om de ouder zonder gezag te informeren over belangrijke zaken rondom het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder zonder gezag daar om vraagt. Je hebt als ouder geen recht op alle informatie en ook niet op inzage in het dossier van het kind. Maar je mag wel belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties zien. Door toegang te geven tot het leerlingvolgsysteem voldoet de school aan de informatieplicht.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie met ouders te delen. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt of wanneer de school dit in het belang van de leerling vindt. De school moet je op de hoogte stellen van de reden.

Informatie (on)terecht geweigerd

Soms weigert een school om een ouder informatie over het kind te geven. Dan kan je het beste de school schriftelijk vragen om de informatie te geven. Weigert de school nog steeds? Dan kan er een klacht ingediend worden volgens de klachtenprocedure van de school. De klachtenprocedure kan per school verschillen. De klachtenregeling van de school is vaak te vinden op de website van de school.

Leerlingen van 16 jaar en ouder

De rechten rondom het leerlingdossier (recht op inzage, kopie, correctie, aanvulling etc.) gelden in de basis voor de leerling. Voor kinderen onder de 16 jaar treden ouders op als wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat een leerling vanaf 16 jaar zelf mag beslissen over zijn leerlingdossier en dus ook zelf inzage hoort te vragen. Je kan alleen met toestemming van de leerling zelf over het gehele dossier beschikken.

Twee handtekeningen nodig bij inschrijving?

Bij inschrijving van je kind op een nieuwe school is één handtekening nodig van een ouder met gezag. Een wisseling van school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Daarom moeten ouders het samen eens worden over deze beslissing. Scholen zijn echter niet verplicht om van beide ouders instemming of een handtekening te vragen. Alleen als de school weet dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mag je kind niet zomaar ingeschreven worden. Is dit toch gebeurd? Dan kan er een klacht ingediend worden.

Ouders met gezag zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Zij mogen alleen handelingen verrichten als ze weten dat de andere ouder het er mee eens is. Je bent dus samen verantwoordelijk voor de inschrijving van je kind bij een school. Ouders hebben de verantwoordelijkheid naar elkaar om geen inschrijving te doen als de andere ouder het er niet mee eens is. Als je als ouder toch een inschrijving doet terwijl je weet dat de andere ouder het er niet mee eens is en je komt hier samen niet uit, dan kan de ouder dit voorleggen bij de rechter.

Stiefouder of nieuwe partner 

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een stiefouder geen informatie van de school zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders. In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner. Ook als er toestemming is van beide gezaghebbende ouders om stiefouder bij een gesprek op school te laten zijn, kan school de stiefouder weren als deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.

Als één ouder gezag heeft dan besluit deze ouder aan wie informatie wordt gegeven. En ook wie er bij het gesprek mag zijn. De nieuwe partner kan dan ook mee naar de oudergesprekken. Niet als ouder met gezag maar op uitnodiging van de ouder met gezag. Ook dan heeft de school de mogelijkheid om de nieuwe partner te weigeren als deze het gesprek lastiger maakt of verstoort.

Protocol gescheiden ouders 

De school kiest geen partij tussen ouders en stelt zich neutraal op. Dat betekent dat de school zich niet mag mengen in een conflict tussen ouders. Steeds meer scholen stellen daarom een protocol gescheiden ouders op. Hierin staat hoe de school omgaat met gescheiden ouders. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over zo’n protocol.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Startgesprek

Steeds meer scholen organiseren een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar.

Lees meer
Dossier

Tips voor het oudergesprek op school

Tips voor het oudergesprek

Lees meer
Dossier

Informatie van de school

In het geval u als ouder meer wilt weten over schoolzaken of prestaties van uw kind, is de school verplicht om u daarover te informeren.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.