Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Aanmelden middelbare school

Aanmelden middelbare school.

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en maakt de overstap naar de middelbare school. Hebben jij en je kind een middelbare school gevonden? Dan meld je je kind aan in de centrale aanmeldperiode. Je leest hier alles wat je moet weten over het aanmelden van je kind op de middelbare school.

Vaste aanmeldweek

Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 is er voor alle groep 8 leerlingen in het hele land één centrale aanmeldperiode. Deze loopt van 25 maart tot 31 maart 2024. Het maakt dus niet uit of je je kind aan het begin of aan het einde van deze periode aanmeldt. Heeft je kind al eerder dan 25 maart een definitief schooladvies? Dan mag je je kind al wel aanmelden zonder dat het daarmee voorrang krijgt op andere leerlingen. Alle leerlingen houden evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en die past bij het schooladvies. Het is wel verstandig om bij de middelbare school te informeren hoe de aanmeldprocedure precies verloopt. Middelbare scholen mogen er namelijk voor kiezen om  de mogelijkheid te geven om je kind al vóór 25 maart aan te melden. Uiteraard houden alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en die past bij het schooladvies. Wil je je kind al eerder aanmelden op de middelbare school van jullie keus, dan moet je kind al wel een definitief schooladvies hebben gekregen van de basisschool.

Kun je door bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, je kind niet aanmelden voor 31 maart? Dan kunnen scholen een tweede aanmeldmogelijkheid organiseren. Je kind maakt dan wel minder kans om geplaatst te worden op de school van eerste voorkeur.

Maakt je kind de overstap  naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)? Dan kun je je kind al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Aanmelden middelbare school

Meestal meld je als ouder zelf je kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met jouw toestemming ook via de basisschool lopen. Bij het inschrijven voor de middelbare school moet je in ieder geval de volgende informatie opgeven:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer (BSN) of onderwijsnummer
  • Het basisschooladvies

Je dient je kind schriftelijk op de middelbare school aan te melden. Dan is de aanmelding formeel. Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Informeer de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen.

De aanmeldprocedure

Nadat je kind is aangemeld, heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of je kind wordt toegelaten en laat je dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode door de school met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren.

Je mag je kind op meerdere middelbare scholen aanmelden. Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht.

Plaatsing

De middelbare school moet jouw kind plaatsen op het niveau van het schooladvies van de basisschool. Heeft jouw kind bijvoorbeeld een havo-advies? Dan moet de school jouw kind minimaal op havo-niveau plaatsen. Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, mag de school zelf bepalen in welk van deze 3 klassen zij jouw kind plaatst.

Je mag je kind ook aanmelden voor een ander schooltype. De middelbare school beslist dan of ze jouw kind toelaten. Voor praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Voor leerwegondersteuning is een aanwijzing voor leerwegondersteuning (lwoo) van het samenwerkingsverband noodzakelijk.

Is het advies van je kind na de doorstroomtoets aangepast? Dan heeft je kind recht op plaatsing op het aangepaste niveau.

Loting

Als te veel leerlingen zich aanmelden, kan een school loten tussen de aangemelde leerlingen. Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze eerder op een basisschool met een bepaald onderwijsconcept hebben gezeten of als zij als er al een broer of zus naar deze school gaat. Dit verschilt per gemeente en per school.

Leerlingen moeten evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben.

Wanneer je als ouder vindt dat plaatsing op een specifieke school noodzakelijk is, mag je een verzoek hiervoor indienen bij de school van je keuze. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, ondersteuning of een gezondheids- en/of thuissituatie een specifiek aanbod op een school noodzakelijk is voor je kind. Het bestuur van de school is niet verplicht om hieraan mee te werken.

Bezwaar maken

Je kunt altijd bezwaar aantekenen als de middelbare school je kind weigert. Dat kan bijvoorbeeld als de procedure niet correct verloopt, maar ook als je het niet eens bent met de reden van afwijzing.

FAQ Aanmelden en toelating middelbare school.

Het schooladvies en de toelatingseisen van de middelbare school zijn leidend.

Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school.

Je hoort je kind schriftelijk op de middelbare school aan te melden. Dan is de aanmelding formeel. Meestal meld je als ouder zelf je kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met jouw toestemming ook via de basisschool lopen. Lees hier welke informatie de middelbare school nodig heeft.

Kijk eerst op de website van je gemeente. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over scholen in de regio of stad, bijvoorbeeld als er geloot moet worden. Dan kunnen er regels zijn voor aanmelding op scholen.

Weigering door de middelbare school is toegestaan als:

  1.  de school vol is;
  2.  jij je kind aanmeldt op een ander niveau dan het schooladvies van de basisschool;
  3.  de school ook een afdeling met een speciaal profiel heeft en je kind voldoet niet aan de extra voorwaarden daarvoor;
  4.  jij de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert;
  5.  de school jouw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Uitgebreide informatie hierover lees je hier.

Je kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind door de middelbare school. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het jouw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school je de mogelijkheid bieden om je verhaal te doen.

Lees meer over weigering door de middelbare school.

De school onderzoekt of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Dit kan eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft  6 weken de tijd om te beslissen of zij je kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan dan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Lees hier meer over ondersteuning op een reguliere school. 

Er is een vaste aanmeldperiode van 25 – 31 maart. Heeft je kind al eerder een definitief schooladvies gekregen? Dan mag je je kind daarmee ook al eerder aanmelden. Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.