Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Informatie van de school.

In het geval u als ouder meer wilt weten over schoolzaken of prestaties van uw kind, is de school verplicht om u daarover te informeren. De manier waarop dat gebeurt mag de school zelf bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

In de schoolgids en op de website vermeldt de school praktische informatie voor ouders over het schooljaar. Tijdens het schooljaar sturen de meeste scholen (nieuws)brieven met extra informatie en actuele zaken. Scholen gebruiken vaak ook digitale middelen om u op de hoogte te houden. Over de prestaties en ontwikkeling van uw kind informeert de school u met een (digitaal) rapport. Verder kan de school contact met u zoeken als daar een directe aanleiding voor is. Dat geldt andersom ook voor u als ouder.

Informatie over school in de Schoolgids 

Elke school is verplicht jaarlijks een schoolgids te maken en ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen die kunnen raadplegen. Daarin staat praktische informatie over de inrichting van het onderwijs en allerlei andere schoolzaken. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over de studiedagen en extra activiteiten die dat jaar gaan plaatsvinden. Ook staat omschreven wat de procedure rondom ziekmelding is en wat de schooltijden zijn. Er zijn landelijke regels over wat er minimaal in de schoolgids moet staan. Over de inhoud ervan hebben de ouders in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.

Website 

Ook op de website van de school vindt u veel praktische informatie. Vaak staat hier bijvoorbeeld de uitgebreide klachtenregeling, informatie over de extra zorg die een school kan bieden en beleid van de school rondom overgaan en zittenblijven. Ook vindt u hier de digitale versie van de schoolgids en het meerjarig schoolplan. Sommige scholen hebben op de website een beschermde omgeving waarop u kunt inloggen. Daar staat dan extra informatie over uw kind en het onderwijs.

Het rapport 

Elke school is verplicht om ouders te informeren over de schoolprestaties en ontwikkeling van de leerling. De manier waarop mag de school zelf bepalen. De meeste scholen geven rapporten mee naar huis. Kort erna kunt u vragen erover meestal op school bespreken. In het middelbaar onderwijs laten steeds meer scholen leerlingen zelf presenteren over hun ontwikkeling in een gesprek met mentor en ouders.
In het rapportgesprek kan het ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gaan. De school legt de informatie over de voortgang en ontwikkeling van uw kind vast in een leerlingdossier, dat u in kunt zien.

Gesprekken op school 

De meeste scholen organiseren een aantal keer per jaar oudergesprekken, meestal als uw kind een rapport uitgereikt krijgt. Daar heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht of mentor te praten over de ontwikkeling van uw kind. In sommige gevallen is het nodig om wat uitgebreider met elkaar te praten. Meestal wordt dan een aparte afspraak gemaakt. Zo’n gesprek kan dan gaan over extra begeleiding die uw kind nodig heeft, maar ook over een vraag, zorg of klacht van uw kant. Het initiatief van zo’n gesprek kan bij de school liggen, maar u kunt hier ook zelf om vragen. Steeds meer scholen hebben daarnaast een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar of gaan op huisbezoek.

Het is verstandig een gesprek goed voor te bereiden.  Zet alvast uw vragen of bespreekpunten op papier en neem die mee naar het gesprek. Bekijk ook onze tips voor het gesprek op school.

(Nieuws)brieven en email 

Veel scholen informeren ouders ook regelmatig met een (digitale) nieuwsbrief. Hierin staan vaak leuke en nuttige dingen over de school, activiteiten of het lesprogramma. Het is dan ook belangrijk om deze altijd goed  te lezen. Soms krijgen kinderen een brief of bijvoorbeeld toestemmingsformulier mee naar huis van de school. Over formele zaken zoals een schorsing of verwijdering krijgt u van de school altijd een brief.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun kind. De school stelt zich daarbij neutraal op.

Lees meer
Dossier

Startgesprek

Steeds meer scholen organiseren een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar.

Lees meer
Dossier

Tips voor het oudergesprek op school

Tips voor het oudergesprek

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.