Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Hulpmiddelen examens bij beperking

Hulpmiddelen examens bij beperking.

Sommige kinderen kunnen door hun beperking het centraal examen niet goed maken. In die situatie is het vaak mogelijk om het examen op een aangepaste manier af te nemen. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Op welke aanpassingen heb je recht? En hoe vraag je het aan?

Recht op aanpassing examen

Op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ kan je kind aanpassingen bij het centraal eindexamen krijgen. De school beslist of je gebruik kan maken van een hulpmiddel of een aanpassing en zorgt hiervoor.

Het College van Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt welke hulpmiddelen toegestaan zijn. Daarbij volgen zij de vastgestelde richtlijnen zoals hieronder verder uitgelegd.

Hulpmiddelen centrale examens 2024

Voor de centrale examens is apart vastgelegd welke hulpmiddelen je kind kan krijgen en onder welke voorwaarden dat mogelijk is. Dit staat in de ‘Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens’. Deze regeling is uitgewerkt in een brochure die duidelijkheid geeft over welke ondersteuning en aanpassingen er mogelijk zijn: de brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

Hulpmiddelen bij de schoolexamens

Ook voor de schoolexamens kan je kind aanpassingen krijgen of gebruik maken van een hulpmiddel. De school beslist of en welke. Meestal gelden dezelfde mogelijkheden als voor het centraal examen. In het PTA examenreglement kan de school hier eventueel van afwijken.

Wanneer zijn aanpassingen en hulpmiddelen mogelijk?

Er zijn regels over wanneer je kind aanpassing of hulpmiddelen kan krijgen bij het examen. Het is in ieder geval mogelijk in onderstaande situaties:

  • Een beperking of handicap hebben
  • Dyslectisch zijn
  • Dyscalculie hebben
  • Ziek zijn geweest in het examenjaar
  • Een andere moedertaal dan het Nederlands hebben

Ook in andere situaties kan het examen soms aangepast worden. In de meeste gevallen kan er 30 minuten extra tijd toegekend worden. De school bepaalt of dit voor jouw kind kan.

Voorwaarden voor hulpmiddelen en extra tijd

Voor hulpmiddelen of extra tijd is een deskundigenverklaring nodig. Daarnaast mag de hulp die je kind krijgt tijdens het examen niet teveel afwijken van de hulp die je kind tijdens de schooltijd heeft gekregen. Vraagt je kind 30 minuten extra tijd vanwege dyslexie? Dan kijkt de school of je kind dit ook al bij gewone toetsen kreeg.

Aanvragen aanpassingen voor het examen

Wil je hulpmiddelen of extra tijd aanvragen voor je kind? Dat kan alleen via de school. Officieel heet dit ‘het aanvragen van voorzieningen voor het examen’. De school overlegt met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over wat er mogelijk is. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de examinering en naleving van de wetten en regels. Daarom worden aanpassingen aan het examen door de school en het CvTE ook aan de Onderwijsinspectie gemeld.

Veelgestelde vragen Examen algemeen.

Voor de examens gelden veel regels.

Regels schoolexamen

De regels voor het schoolexamen liggen vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) en het examenreglement.

Regels centraal examen

De regels voor het centraal examen zijn geregeld in wetten en uitvoeringsbesluiten. Lees meer over de regels voor het centraal examen.

Nee. Als de school de examentraining organiseert is de bijdrage voor ouders vrijwillig. Je kind mag ook meedoen als je niet betaalt.

Is de examentraining niet op school? En ook niet door school georganiseerd? Dan betaal je de bijdrage direct aan de aanbieder van de training.

Ja, ook al heeft je kind geen aangepast eindexamen gedaan, kan dit alsnog voor een herkansing aangevraagd worden.

Hiervoor kun je terecht bij de directie van de school van je kind. Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) bekijkt samen met de school welke aanpassingen mogelijk zijn. De uiteindelijke beslissing om deze extra aanpassingen toe te passen, ligt bij de schooldirectie.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Om cum laude te slagen moet je kind veel hoge cijfers halen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.