Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Veelgestelde vragen Examens

Veelgestelde vragen Examens.

Je kind sluit de middelbare school af met de examens. Vanaf het derde of vierde jaar maakt je kind schoolexamens en in het laatste jaar het centraal examen. Een spannende periode voor je kind én jou. Er komt veel op jullie af. Dat kan tot vragen leiden. Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen van ouders, die ieder jaar binnenkomen bij ons adviespunt.

Veelgestelde vragen Examen algemeen.

Voor de examens gelden veel regels.

Regels schoolexamen

De regels voor het schoolexamen liggen vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) en het examenreglement.

Regels centraal examen

De regels voor het centraal examen zijn geregeld in wetten en uitvoeringsbesluiten. Lees meer over de regels voor het centraal examen.

Nee. Als de school de examentraining organiseert is de bijdrage voor ouders vrijwillig. Je kind mag ook meedoen als je niet betaalt.

Is de examentraining niet op school? En ook niet door school georganiseerd? Dan betaal je de bijdrage direct aan de aanbieder van de training.

Veelgestelde vragen Schoolexamens.

Schoolexamens zijn toetsen die al vanaf het derde of vierde leerjaar meetellen voor het examen. Ook de resultaten voor het profielwerkstuk en vakken als CKV en gym horen meestal bij het schoolexamen. De school bepaalt zelf welke toetsen meetellen en wanneer die worden afgenomen. In het programma voor toetsing en afsluiting (het PTA) lees je welke cijfers en resultaten precies meetellen. Het schoolexamen wordt afgesloten voor het centraal examen.

Is je kind ziek? Dan is het meestal wel mogelijk om te herkansen. Soms gaat dat wel ten koste van een ander vak. Het kan bij twijfel dus slim zijn om tóch het schoolexamen te maken.

De regels over herkansen en ziekte verschillen per school. Je vindt deze regels in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van de school.

Voordat je kind het centraal examen mag maken, moet eerst het schoolexamen afgesloten zijn. De middelbare school van je kind moet de definitieve schoolexamen cijfers uiterlijk 2 mei doorgeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Soms lukt het niet om het schoolexamen op tijd af te sluiten. Heeft je kind een geldige reden, die de school erkent? Dan kan de school je kind extra tijd geven om het schoolexamen af te sluiten. Wel moet je kind het schoolexamen voor dat vak altijd afsluiten, vóórdat je kind het centraal examen in dat vak maakt.

Veelgestelde vragen PTA.

PTA staat voor: programma voor toetsing en afsluiting.

Dit document geeft je kind en jou als ouder belangrijke informatie over het examen. Bijvoorbeeld over de data, vorm, inhoud en weging van de schoolexamens.

In sommige situaties kan de school afwijken van het PTA. In die gevallen krijgt je kind een persoonlijk PTA. Dit komt weinig voor. De examencommissie van de school beslist of je kind hiervoor in aanmerking komt.

Veelgestelde vragen Centraal Eindexamen.

De digitale en praktijkexamens vinden plaats van 3 april t/m 21 juli 2023. De school bepaalt het precieze examenrooster.

De schriftelijke centrale examens zijn van 11 t/m 30 mei 2023.

Meer over het centraal eindexamen

De afgelopen jaren werden de eisen voor het eindexamen vanwege corona aangepast. Voor het eindexamen 2023 gaan de regels weer grotendeels terug naar normaal.

1. Geen duimregeling of extra herkansing

In 2023 kan je kind voor het examen niet meer gebruik maken van de duimregeling of een extra herkansingsmogelijkheid.

2. Meer tijd in tweede tijdvak

Er is meer tijd voor herkansing in het tweede tijdvak. De afnameperiode gaat van 4 naar 10 dagen.

3. Langer de tijd voor vmbo-examens

De digitale en praktijkexamens op het vmbo kunnen over een langere periode worden afgenomen: tussen 3 april 2023 en 21 juli 2023.

Als je kind met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor hem of haar aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Overleg bij ziekte dus met de school over de mogelijkheden.

Via deze websites kan je kind oefenen voor het examen:

In sommige situaties mag de school je kind uitsluiten van het centraal eindexamen.

Uitsluiten van het centraal examen mag WEL:

 • Als je kind of jij als ouder daar zelf om vraagt.
 • Als je kind het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) nog niet volledig heeft afgerond.
 • Bij een ‘onregelmatigheid’. Zoals plagiaat, spieken, het niet inleveren van het profielwerkstuk of zonder geldige reden afwezig zijn bij een examen.

Uitsluiten van het centraal examen mag NIET:

 • Als je kind slechte cijfers heeft, maar wel het volledige PTA heeft afgerond. Ook als je kind met de cijfers niet meer voor het examen kan slagen, mag je kind toch het centraal examen maken.
 • Als de school zegt dat je kind voorwaardelijk is overgegaan naar het examenjaar. Voorwaardelijk overgaan naar het laatste leerjaar mag niet. Dus als je kind in het examenjaar zit, mag die het centraal examen maken als het PTA is afgerond.

Nee, dat mag niet. Als je kind aan alle PTA- verplichtingen heeft voldaan, mag die altijd het centraal eindexamen maken. Je kind mag nooit voorwaardelijk worden toegelaten tot de eindexamenklas.

De middelbare school van je kind moet de definitieve cijfers voor het centraal examen én de examenuitslag doorgeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). De school doet dat binnen twee weken na het vaststellen van de uitslag.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: woensdag 7 juni 2023
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: woensdag 14 juni 2023
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 6 juli 2023

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

Veelgestelde vragen Examen algemeen.

Voor de examens gelden veel regels.

Regels schoolexamen

De regels voor het schoolexamen liggen vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) en het examenreglement.

Regels centraal examen

De regels voor het centraal examen zijn geregeld in wetten en uitvoeringsbesluiten. Lees meer over de regels voor het centraal examen.

Nee. Als de school de examentraining organiseert is de bijdrage voor ouders vrijwillig. Je kind mag ook meedoen als je niet betaalt.

Is de examentraining niet op school? En ook niet door school georganiseerd? Dan betaal je de bijdrage direct aan de aanbieder van de training.

Veelgestelde vragen Examen algemeen.

Voor de examens gelden veel regels.

Regels schoolexamen

De regels voor het schoolexamen liggen vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) en het examenreglement.

Regels centraal examen

De regels voor het centraal examen zijn geregeld in wetten en uitvoeringsbesluiten. Lees meer over de regels voor het centraal examen.

Nee. Als de school de examentraining organiseert is de bijdrage voor ouders vrijwillig. Je kind mag ook meedoen als je niet betaalt.

Is de examentraining niet op school? En ook niet door school georganiseerd? Dan betaal je de bijdrage direct aan de aanbieder van de training.

Veelgestelde vragen Staatsexamen.

Sommige kinderen kunnen om verschillende redenen niet het reguliere examen doen. Bijvoorbeeld omdat je kind op speciaal onderwijs zit en de school geen examens afneemt, of omdat je kind is gezakt en niet meer op een middelbare school terecht kan.

Via het staatsexamen haalt je kind voor ieder vak een examencertificaat. Zo kan je kind het examen over meerdere jaren spreiden en toch een diploma halen.

Het staatsexamen bestaat uit een college-examen en een centraal examen.

Om een indruk te krijgen van een mondeling college-examen heeft DUO een informatieve video gemaakt. Bekijk de video hieronder:

Ja, bij het staatsexamen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van je kind.

Bij het college-examen wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Daarbij is speciale aandacht voor beperkingen en specifieke behoefte van je kind mogelijk.

Voor het centraal examen gelden de mogelijkheden zoals bij het centraal examen voor alle leerlingen. Lees hier meer over aanpassingen voor het centraal examen.

Oefenexamens en ander oefenmateriaal voor het staatsexamen vind je op de website van DUO.

Het centraal examen van het staatsexamen is op hetzelfde moment als alle andere centrale examens. Het eerste tijdvak loopt van donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023. Het tweede tijdvak is van maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023.

De college-examens zijn tussen 10 juli en 2 september 2023.

Voor het staatsexamen gelden dezelfde eisen als voor het regulier examen. Bekijk welke eisen er gelden om te slagen.

Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan kan je kind een diploma aanvragen. Op de website van DUO staat precies hoe dat moet.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met ons adviespunt. Onze medewerkers staan telefonisch voor je klaar op werkdagen tussen 9.30 – 12.30 en 13.00 – 16.00 uur. Of stuur je mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.