Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > PTA examenreglement

PTA examenreglement.

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels vind je in het PTA en het examenreglement. Maar wat staat er in een PTA (programma voor toetsing en afsluiting) of examenreglement? Kan je ervan afwijken? En hoe is het toezicht geregeld? Lees er alles over.

Wat staat er in het PTA?

Elke middelbare school heeft een programma voor toetsing en afsluiting (PTA). Dit is een document met de belangrijkste informatie en regels over de schoolexamens. 

Bijvoorbeeld hoeveel schoolexamens je kind maakt voor een vak, wanneer deze toetsen zijn en hoe zwaar de resultaten meetellen. In ieder geval lees je in het PTA:  

  •  In welke periode de toetsen en herkansingen zijn.
  •  Welke stof in de examens getoetst wordt.
  •  Hoe de schoolexamens worden afgenomen. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.
  •  Hoe de school het cijfer bepaalt.
  •  Hoe je kind kan herkansen.

Wat staat er in het examenreglement?

In het examenreglement staan de regels over de organisatie van het examen. Zoals waar de examens worden afgenomen, hoe het toezicht geregeld is en wat er gebeurt als je kind een schoolexamen mist. In het examenreglement staat in ieder geval:

  • Wat er gebeurt bij onregelmatigheden, zoals te laat komen, spieken en ongeoorloofde afwezigheid
  • Regels over de organisatie van het examen, zoals waar de examens worden afgenomen en wie er toezicht houdt
  • De gang van zaken tijdens het examen
  • Regels over wanneer je kind wel en geen recht heeft op een herkansing
  • De samenstelling van de commissie van beroep, bij wie je terecht kunt als je het niet eens bent met een beslissing over je schoolexamens.

Kan de school afwijken van de regels?

Leerstof die niet in het PTA staat, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets. In individuele (en uitzonderlijke) gevallen kan de school wel afwijken van het PTA en examenreglement. 

Bijvoorbeeld voor het deelnemen aan een (buitenschoolse) wedstrijd of het bestuderen van een natuurkundig onderwerp buiten de leerstof. De examencommissie beslist hierover. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de landelijke eisen van het examenprogramma.

Toezicht en controle schoolexamens

De examencommissie of examensecretaris ziet erop toe dat de regels worden nageleefd en is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het examen. Het PTA en het examenreglement moeten ieder jaar voor 1 oktober vastgesteld worden voor in ieder geval dat schooljaar. 

De school is verplicht het PTA door te sturen aan de Onderwijsinspectie. Ook jij en je kind moeten de informatie van school krijgen. De medezeggenschapsraad van de school heeft een instemmingbevoegdheid over de vaststelling of wijziging van het PTA. 

Gaat er iets niet volgens de regels? Of heb je een ander probleem met de schoolexamens? Neem dan contact op met de commissie van beroep. De contactgegevens vind je in het examenreglement.

Veelgestelde vragen PTA.

PTA staat voor: programma voor toetsing en afsluiting.

Dit document geeft je kind en jou als ouder belangrijke informatie over het examen. Bijvoorbeeld over de data, vorm, inhoud en weging van de schoolexamens.

In sommige situaties kan de school afwijken van het PTA. In die gevallen krijgt je kind een persoonlijk PTA. Dit komt weinig voor. De examencommissie van de school beslist of je kind hiervoor in aanmerking komt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.