Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Lwoo.

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om hun diploma te halen. Die leerlingen kunnen vaak aanspraak maken op leerwegondersteuning (lwoo). Dit betekent dat zij extra begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen of huiswerkbegeleiding.

Leerwegondersteuning

Leerlingen gaan soms met een leerachterstand van de basisschool naar de middelbare school. Of er blijkt tijdens het eerste jaar van de middelbare schooltijd dat een leerachterstand is opgebouwd. Deze leerlingen kunnen dan gebruik maken van leerwegondersteuning (lwoo). Leerwegondersteuning is specifiek bedoeld voor leerlingen die het moeilijk hebben op het vmbo, maar met een beetje hulp toch een diploma kunnen halen. Dit is alleen mogelijk voor vmbo-leerlingen en binnen scholen die lwoo aanbieden.

Criteria voor lwoo

Binnen elk samenwerkingsverband passend onderwijs worden afspraken gemaakt over de leerwegondersteuning. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan en kunnen dus per regio verschillen. Ook per school kan de invulling van lwoo anders zijn. Soms regelt de school bijlessen of huiswerkbegeleiding en soms zijn er kleinere klassen voor lwoo-leerlingen. Dit staat in het schoolondersteuningsprofiel. Heeft het samenwerkingsverband geen eigen criteria opgesteld? Dan gelden de volgende criteria:

  • Het IQ ligt tussen 75 en 90.
  • En er is sprake van een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Van die twee domeinen is er één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.

Of:

  • Het IQ ligt tussen 91 en 120.
  • En er is sprake van een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Van die twee domeinen is er één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.
  • En er is sprake van sociale problematiek, zoals faalangst, die het leren van jouw kind ernstig beperkt.

Aanmelden en onderzoek

Heeft jouw kind leerwegondersteuning nodig? Dan kun je get aanmelden op een vmbo-school die lwoo biedt. De school laat je kind toe wanneer de basisschool een van de leerwegen in het vmbo heeft geadviseerd. De middelbare school onderzoekt daarna of het voldoet aan de criteria voor lwoo. De precieze toelatingsprocedure vind je in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De school doet meestal een intelligentieonderzoek en kijkt naar het gedrag het kind. Denkt de school dat het kind in aanmerking komt voor lwoo? Dan vraagt de middelbare school leerwegondersteuning aan bij het samenwerkingsverband. In eerst instantie is het samenwerkingsverband in de gemeente waar je woont verantwoordelijk voor het afgeven van een aanwijzing lwoo.

Twee deskundigen

Het samenwerkingsverband bekijkt of een kind een aanwijzing lwoo kan krijgen. Alleen met die aanwijzing kan een kind lwoo volgen. Het samenwerkingsverband volgt in de meeste gevallen het (verplichte) advies van twee deskundigen. De eerste deskundige is altijd een orthopedagoog of psycholoog. De tweede deskundige is een deskundige op het terrein van vmbo en praktijkonderwijs, een kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts.

Aanwijzing lwoo

Besluit het samenwerkingsverband dat leerwegondersteuning voor je kind mogelijk is? Dan krijgt het een aanwijzing lwoo. Deze kan 4 jaar geldig zijn, maar ook één of twee jaar is mogelijk. De verklaring blijft landelijk geldig, ook bij een verhuizing of als een kind naar een andere school gaat. De verantwoordelijkheid voor de aanwijzing lwoo gaat dan over naar het samenwerkingsverband van de nieuwe school. De invulling van de leerwegondersteuning kan in dat geval wel anders zijn.

Geweigerd

Niet alle leerlingen krijgen een aanwijzing lwoo. Wordt een kind geweigerd voor het lwoo, dan heeft het waarschijnlijk wel een ondersteuningsbehoefte. De school heeft daarom zorgplicht. Eerst onderzoekt de school dan of zij zelf de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband. Lukt dat niet, dan moet de school een andere passende onderwijsplek vinden. Dat kan een andere vmbo-school, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs zijn.

Schooladvies en lwoo

Leerlingen die naar de middelbare school gaan krijgen soms naast het schooladvies ook een lwoo advies. Lwoo maakt geen officieel onderdeel uit van het schooladvies. Het is wel verstandig om een kind met een dergelijk advies aan te melden op een vmbo-school die lwoo biedt. Een reguliere vmbo-school mag jouw kind niet zomaar weigeren. Weigeren mag alleen als de school kan aantonen dat zij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind. De school heeft dan bovendien zorgplicht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.