Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerwegondersteuning.

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om hun diploma te kunnen halen. Die leerlingen kunnen vaak aanspraak maken op leerwegondersteuning. Zij krijgen dan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen of huiswerkbegeleiding.

Leerwegondersteuning

Leerlingen gaan soms met een leerachterstand van de basisschool naar de middelbare school. Of er blijkt tijdens het eerste jaar van de middelbare schooltijd dat een leerachterstand is opgebouwd. Deze leerlingen kunnen dan gebruik maken van leerwegondersteuning (lwoo). Leerwegondersteuning is specifiek bedoeld voor leerlingen die het moeilijk hebben op het vmbo, maar met een beetje hulp toch een diploma kunnen halen. Dit is alleen mogelijk voor vmbo-leerlingen en binnen scholen die lwoo aanbieden.

Criteria voor lwoo

Binnen elk samenwerkingsverband passend onderwijs worden afspraken gemaakt over de leerwegondersteuning. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan en kunnen dus per regio verschillen. Ook per school kan de invulling van lwoo anders zijn. Soms regelt de school bijlessen of huiswerkbegeleiding en soms zijn er kleinere klassen voor lwoo-leerlingen. Dit staat in het schoolondersteuningsprofiel. Heeft het samenwerkingsverband geen eigen criteria opgesteld? Dan gelden de volgende criteria:

  • Het IQ ligt tussen 75 en 90.
  • En er is sprake van een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Van die twee domeinen is er één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.

Of:

  • Het IQ ligt tussen 91 en 120.
  • En er is sprake van een leerachterstand van anderhalf tot drie jaar op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Van die twee domeinen is er één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.
  • En er is sprake van sociale problematiek, zoals faalangst, die het leren van jouw kind ernstig beperkt.

Aanmelden en onderzoek

Heeft jouw kind leerwegondersteuning nodig? Dan kun je jouw kind aanmelden op een vmbo-school die lwoo biedt. De school laat jouw kind toe wanneer de basisschool een van de leerwegen in het vmbo heeft geadviseerd. De middelbare school onderzoekt daarna of jouw kind voldoet aan de criteria voor lwoo. De precieze toelatingsprocedure vind je in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De school doet meestal een intelligentieonderzoek en kijkt naar het gedrag van jouw kind. Denkt de school dat jouw kind in aanmerking komt voor lwoo? Dan vraagt de middelbare school leerwegondersteuning aan voor jouw kind bij het samenwerkingsverband. In eerst instantie is het samenwerkingsverband in de gemeente waar je woont verantwoordelijk voor het afgeven van een aanwijzing lwoo.

Twee deskundigen

Het samenwerkingsverband bekijkt of jouw kind een aanwijzing lwoo kan krijgen. Alleen met die aanwijzing kan uw kind lwoo volgen. Het samenwerkingsverband volgt in de meeste gevallen het (verplichte) advies van twee deskundigen. De eerste deskundige is altijd een orthopedagoog of psycholoog. De tweede deskundige is een deskundige op het terrein van vmbo en praktijkonderwijs, een kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts.

Aanwijzing lwoo

Besluit het samenwerkingsverband dat leerwegondersteuning voor jouw kind mogelijk is? Dan krijgt jouw kind een aanwijzing lwoo. Deze kan 4 jaar geldig zijn, maar ook één of twee jaar is mogelijk. De verklaring blijft landelijk geldig, ook als jouw kind verhuist of naar een andere school gaat. De verantwoordelijkheid voor de aanwijzing lwoo gaat dan over naar het samenwerkingsverband van de nieuwe school. De invulling van de leerwegondersteuning kan in dat geval wel anders zijn.

Geweigerd

Niet alle leerlingen krijgen een aanwijzing lwoo. Wordt jouw kind geweigerd voor het lwoo, dan heeft jouw kind waarschijnlijk wel een ondersteuningsbehoefte. De school heeft daarom zorgplicht. Eerst onderzoekt de school dan of zij jouw kind zelf de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband. Lukt dat niet, dan moet de school een andere passende onderwijsplek vinden. Dat kan een andere vmbo-school, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs zijn.

Schooladvies en lwoo

Leerlingen die naar de middelbare school gaan krijgen soms naast het schooladvies ook een lwoo advies. Lwoo maakt geen officieel onderdeel uit van het schooladvies. Het is wel verstandig om jouw kind met een dergelijk advies aan te melden op een vmbo-school die lwoo biedt. Een reguliere vmbo-school mag jouw kind niet zomaar weigeren. Weigeren mag alleen als de school kan aantonen dat zij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van jouw kind. De school heeft dan bovendien zorgplicht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Naar de middelbare school met extra ondersteuning

De overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment. Ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees meer
Dossier

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter leren van praktijkervaring dan door theorie.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.