Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Examens > Centraal eindexamen

Centraal eindexamen.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens. De schriftelijke examens worden in drie tijdvakken afgenomen. De data van de digitale en praktijk-examens zijn diverser en hangen deels af van de school.

Centraal eindexamen 2021/2022

Hieronder volgen de regels voor het schooljaar 2021/2022. Op dit moment zijn de regels voor het examen 2022/2023  nog niet bekend. 

Door de coronaperiode is er in het schooljaar 2021/2022 een aantal wijzingen in de manier waarop het examen wordt afgenomen. We zetten ze hieronder op een rij.

  1. Eén niet-kernvak mag de leerling wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals voor havo/vwo Nederlands, Engels of wiskunde en voor vmbo Nederlands. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.
  2. Alle diplomakandidaten in het regulier vo en vavo krijgen niet één, maar twee herkansingen voor de centrale examens. Dit betreft twee verschillende vakken. Voor diplomakandidaten van het staatsexamen geldt dat zij maximaal twee verschillende vakken mogen herkansen als zij hierdoor hun diploma kunnen halen.
  3. Leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over twee tijdvakken, met een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.
  4. Er is een langere afnameperiode van flexibele en digitale vmbo-examens bb en kb en de centraal schriftelijke en praktisch examens (cspe). De afnameperiode loopt nu tot en met 22 juli 2022.
  5. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. De onderdelen per profielvak die als centraal examen worden afgenomen, worden nog dwingend aangewezen. Er moet nog worden besloten hoe dit wordt meegenomen in de uitslagbepaling.

Wijzigingen in het staatsexamen 2021/2022

Hieronder volgen de regels voor het schooljaar 2021/2022. Op dit moment zijn de regels voor het schooljaar 2022/2023  nog niet bekend. 

Ook voor diplomakandidaten die staatsexamen doen waren er al wijzigingen. Het gaat om de volgende:

  1. Leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.
  2. De diplomakandidaten in het staatsexamen hebben de mogelijkheid om voor twee vakken herkansingen te doen. Alleen wanneer zij met het behalen van deze herkansingen nog kunnen slagen voor hun diploma.

Zie voor een nadere toelichting op bovenstaande punten het artikel op onze website.

Digitale, schriftelijke en praktijkexamens

Bij het centraal examen denken de meeste mensen meteen aan een stille en volle gymzaal met tafels en stoelen, waar leerlingen hard zitten te zwoegen op een papieren examen. In de praktijk wordt het centraal examen echter op verschillende manieren afgenomen. Op het vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo worden de centrale examens op papier afgenomen. Op het vmbo-b en het vmbo-k kiest de school of de centrale examens op papier of digitaal worden afgenomen. De meeste scholen hebben een digitaal examen. Daarnaast zijn er in de meeste leerwegen van het vmbo ook praktijkexamens, waarin leerlingen in de praktijk laten zien wat ze kunnen. Meer informatie over het eindexamen is te vinden op de website van Examenblad. Alle regels over het examen staan in het  Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Examendata en -rooster

Aan het begin van ieder schooljaar wordt vastgelegd in welke periode de centrale examens worden afgenomen. De digitale en praktijkexamens beginnen vaak al in april en kunnen tot eind juni worden afgenomen. De school plant deze data zelf in, hiervoor zijn geen vaste dagen per vak vastgesteld. Bij de papieren examens is dat anders. Deze worden in mei gemaakt, volgens een vaststaand rooster. In deze periode maken leerlingen het volledige examen. Dit heet ook wel het eerste tijdvak.

Wil je weten wat het rooster van jouw kind is? Kijk dan op www.mijneindexamen.nl. Daar vind je meer informatie over het examen en kun je voor jouw kind een persoonlijk overzicht maken.

Aangepaste examens

In sommige gevallen kan de school afwijken van de standaard afname. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dyslexie, een zware handicap of bij ziekte. Er kan extra tijd worden toegekend, een leerling kan apart worden geplaatst, examens kunnen in het tweede en derde tijdvak worden afgenomen of een leerling kan gespreid examen doen. Lees meer over de mogelijkheden.

Herkansing en bijzondere situaties

Is er iets niet volgens plan gegaan? Of heeft je kind een herkansing nodig? Dan komt je kind terecht in het tweede tijdvak, de herkansingsperiode. Deze valt meestal in juni. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van de mogelijkheid voor een staatsexamen in het derde tijdvak in augustus. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Geslaagd, herkansing of gezakt

Voor elk schooltype zijn eisen opgesteld om te kunnen slagen voor het eindexamen. Het behaalde diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding. Niet iedereen haalt het examen. Ook dan zijn er nog voldoende mogelijkheden om een diploma te halen. Lees hier alles over de eisen om te slagen en over wat je kunt doen als je kind moet herkansen of gezakt is. Ouders en leerlingen horen van de school of ze geslaagd of gezakt zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.