Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Onderwijskundig rapport.

De basisschooldirecteur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Het doel van dit rapport is dat de opvolgende school informatie krijgt zodat deze voor een doorlopende leerlijn kan zorgen. Het onderwijskundig rapport is dus niet hetzelfde als het schoolrapport.

Verplicht

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om bij de overgang naar een andere school een onderwijskundig rapport van een leerling op te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in groep 8 of wanneer de leerling tussentijds van basisschool wisselt.

Wat staat er in het onderwijskundig rapport?

In het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens is vastgelegd welke gegevens overgedragen mogen worden. Het gaat daarbij om vijf onderdelen:

  • Administratieve gegevens. Zoals naam, geboortedatum en adres.
  • Gegevens over de leerresultaten en de onderwijsloopbaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om schoolwisselingen, rapporten, uitslagen van cito-toetsen of intelligentietesten en het schooladvies. Ook de wensen van het kind en de ouders hebben hier hun plek.
  • Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. Hier staat bijvoorbeeld informatie over de leer-/werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen of zelfstandigheid.
  • Gegevens over begeleiding die het kind krijgt op school. Hierbij gaat het om belemmeringen, gediagnosticeerde beperkingen en de toegekende en verstrekte begeleiding. Soms is het voor het onderwijs ook belangrijk om te weten over een ingrijpende gebeurtenis of de thuissituatie.
  • Verzuimgegevens over het jaar voorafgaand aan het onderwijskundig rapport.

Rechten van ouders

In de Wet op het primair onderwijs staat dat ouders een afschrift krijgen van het onderwijskundig rapport. Scholen zijn dus verplicht om ouders actief te informeren over de inhoud. Daarnaast hebben ouders ook een aantal andere rechten, zoals inzage, kopie en correctie. Het is daarom raadzaam om inzage in het leerlingdossier te vragen als u van plan bent om jouw kind van school te laten wisselen.

Niet eens met de inhoud

Soms staat er iets in het onderwijskundig rapport dat er niet thuishoort of waar jij het niet mee eens bent. Er mag niet méér worden uitgewisseld dan noodzakelijk is voor goede begeleiding en onderwijs door de nieuwe school. Ben je het niet eens met de inhoud? Ga eerst het gesprek met de school aan. Je kunt sommige gegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer ze niet meer ter zake doen of aantoonbaar onjuist zijn. Informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerling valt onder de professionele autonomie van de leerkracht. Je kunt dit niet laten verwijderen, maar mag altijd jouw opmerkingen en mening toevoegen aan het rapport.

Kom je er met de school niet uit? Dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school. Als jouw rechten worden geschonden kun je je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Moment van overdracht

De school zorgt ervoor dat het onderwijskundig rapport bij de nieuwe school terechtkomt. De school bepaalt zelf wanneer het rapport wordt overgedragen. De nieuwe school mag de leerling niet zomaar weigeren. Op onze website lees je meer over inschrijving, toelating en weigering en de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerachterstand basisonderwijs

Wanneer jouw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is.

Lees meer
Dossier

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school.

Lees meer
Dossier

Cito-toetsen op de basisschool

Wat toetst de Cito? Wanneer worden ze afgenomen? En wat zeggen de resultaten? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Welke toetsen gebruikt school?

Methodetoets, voortgangstoets, Cito-toets, eindtoets, examentoets, doorstroomtoets en diagnostische test: wat is nou precies het verschil?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.