Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Hulp voor ouders > Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen.

Wanneer je het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van jouw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan kun je de volgende stappen ondernemen.

Onafhankelijke hulp en advies

Bij vragen of problemen kun je altijd contact opnemen met ons informatiepunt. Het mooiste is natuurlijk als je in een vroeg stadium belt, zodat wij kunnen helpen de situatie niet te laten escaleren. Afhankelijk van jouw situatie kunnen we samen bespreken welke stappen gezet kunnen worden en welke andere organisaties je daar eventueel bij kunnen helpen.

Neem contact met ons op.

Ga in gesprek met school

De eerste stap is altijd om het gesprek aan te gaan met de school. Wat gaat er niet goed? En hoe kun je dat samen oplossen? Het is raadzaam bij deze vragen de intern begeleider of zorgcoördinator te betrekken. Lukt het niet? Dan kun je aankloppen bij het schoolbestuur. Daar kun je ook bezwaar maken tegen een beslissing tot verwijdering van de school. Doe dit binnen 6 weken.

Neem contact op met het samenwerkingsverband

Kom je er met het schoolbestuur niet uit? Dan kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband. Die is namelijk uiteindelijk verantwoordelijk voor een goede ondersteuning voor alle kinderen in de regio. Elk samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt (link invoegen) waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor meer informatie en ondersteuning bij het vinden van een passend onderwijsaanbod. Ook geeft het samenwerkingsverband een indicatie voor het speciaal (basis)onderwijs af waardoor je weet wat jij kunt verwachten wanneer de school jouw kind wil overplaatsen. Zo’n indicatie staat gelijk aan een toelaatbaarheidsverklaring (tlv).

Hier vind je meer informatie over een toelaatbaarheidsverklaring.

Onderwijsconsulenten

Heeft het gesprek met het samenwerkingsverband niet tot een oplossing geleid? Dan kun je meestal terecht bij de onderwijsconsulenten. Die komen  op huisbezoek om met jou de situatie te bespreken. Samen maken jullie een stappenplan waarin ook de school wordt betrokken. De onderwijsconsulent is erop gericht de situatie op te lossen en schoolgang weer mogelijk te maken. Zij schakelen daarbij partijen in die dit mogelijk kunnen maken.  Indien dit niet lukt, overleggen zij met jou over de stappen die zij zullen gaan zetten. Onze medewerkers kunnen je doorverwijzen.

Geschillencommissie passend onderwijs

Als er sprake is van een onoverbrugbaar meningsverschil kun je bij de geschillencommissie passend onderwijs een geschil voorleggen. Wacht hier niet langer dan 6 weken mee. Ouders kunnen een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • de verwijdering van alle leerlingen.
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Binnen 10 weken doet deze commissie een uitspraak. Deze uitspraak is een advies. De school geeft bij ouders en de commissie aan welke acties zij zal ondernemen.

Zorg op school

Specifiek voor de combinatie zorg en onderwijs en het organiseren van onderwijs-zorg arrangementen kun je op een aantal andere plekken terecht voor informatie en advies:

  • Het Juiste Loket: helpt je om op de juiste manier en bij de juiste partij zorg aan te vragen en weet wie verantwoordelijk is voor het benodigde budget.
  • Onderwijs-zorg-consulent: een onderwijsconsulent die deskundig is in onderwijszaken waar ook zorg een rol speelt. Zij bespreken de situatie met je, maken een stappenplan en kunnen optreden als de zorg op school onduidelijk blijft.
  • Het Nationale zorgnummer: voor al uw vragen over zorg, ondersteuning en participatie.

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring

Tegen een besluit van een samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring of over de toewijzing lwoo kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur bezwaar indienen. Een adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). De Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren.

Andere mogelijkheden

Naast bovenstaande stappen zijn er ook andere mogelijkheden. De keuze is afhankelijk van de al gezette stappen en jouw specifieke situatie. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om een melding te maken bij de Onderwijsinspectie als de school zich niet aan de geldende regels houdt. Als niets lijkt te werken is het ook altijd mogelijk om een juridisch traject in te gaan via jouw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket. Gelden voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte andere regels dan voor andere kinderen? Dan houdt de school zich mogelijk niet aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Je kunt dan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ouder- en jeugdsteunpunten

Wanneer je kind extra ondersteuning op school nodig heeft, heb je vaak veel vragen of kan je hulp gebruiken.

Lees meer
Dossier

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Lees meer
Dossier

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs: waar kun je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.