Home > Speerpunten > Medezeggenschap

Speerpunt - Medezeggenschap.

Ouders hebben een belangrijke formele positie in de medezeggenschap op school- en bestuursniveau. Dit betekent dat ze, in ieder geval op papier een belangrijke stem hebben in de keuzes van besturen en schoolleiders.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de MR uit ouders en personeel van de school. Op de middelbare school zitten naast ouders en docenten ook leerlingen in de MR. Ieder overkoepelend schoolbestuur heeft ook een GMR, die meepraat over het bovenschoolse beleid en geldzaken.   

Meebeslissen op school

Via de (G)MR beslissen ouders dus in theorie mee over het beleid van school. Echter, in de praktijk blijkt dat maar weinig ouders het gevoel hebben dat zij daadwerkelijk door de MR worden vertegenwoordigd. De kloof tussen ouders en MR is groot: het is onvoldoende duidelijk wat de MR doet. Een grote groep ouders vindt de MR onvoldoende zichtbaar en daadkrachtig. Dat vinden wij zorgelijk, want er worden steeds meer verantwoordelijkheden bij de MR neergelegd. In ons jaarlijkse onderzoek ‘De Staat van de Ouder’ leest u er meer over. De MR-leden worden gekozen door alle ouders en/of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Daarmee vertegenwoordigen ze hun eigen achterban. 

Belangrijke thema’s voor de MR

Op dit moment is het Nationaal Programma Onderwijs een belangrijk thema voor de MR. Met de schoolscan heeft de school afgelopen tijd in kaart gebracht hoe het met de leerlingen gaat na corona. Een deel van de leerlingen heeft vertraging opgelopen en moet voor bepaalde vakken worden bijgespijkerd. Andere hebben het vooral op sociaal vlak lastig en zitten niet lekker in hun vel na maanden online onderwijs en weinig contact met vrienden. Sommige kinderen hebben zelfs een voorsprong met lezen of taal doordat ze thuisonderwijs van hun ouders hebben gehad. In elk geval zijn er (grote) verschillen tussen kinderen. De school krijgt geld van de overheid om hiermee aan de slag te gaan. De bedoeling is om na de zomer te starten met een goed plan om alle kinderen weer op niveau te krijgen. De MR heeft instemmingsbevoegdheid hoe dat plan eruitziet en hoe de school dit geld besteedt. Vraag ernaar op school! Hier lees je welke aandachtspunten wij zien voor het NP Onderwijs.

Op dit moment loopt een peiling onder MR-leden naar de rol van de MR in het Nationaal Programma Onderwijs. Help ons en doe mee met de peiling!

Een ander belangrijk onderwerp is de ouderbijdrage op school. Deze is vrijwillig, maar dat weten veel ouders niet. Als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen, mag school de kinderen niet uitsluiten van activiteiten. Per 1 augustus gaat de nieuwe wet in die dit regelt. Ouders & Onderwijs heeft samen met andere ouderorganisaties gezorgd dat deze wet er is.

Hoe helpt Ouders & Onderwijs?

Ouders & Onderwijs wil de positie van ouders in de G(MR) versterken. In de praktijk is hun invloed namelijk vaak beperkt. Dit komt onder meer door hun kennisachterstand ten opzichte van het bestuur van de school of de schoolleider(s). De MR-leden besteden een deel van hun vrije tijd aan schoolzaken, het schoolbestuur is er de hele dag mee bezig. (G)MR-leden zijn voor hun informatie volledig afhankelijk van het bestuur, waardoor ze vaak niet goed weten hoe een school(bestuur) functioneert.  Ook zijn ze vaak niet goed op de hoogte van hun wettelijke taken. Ook merken we dat ouders het soms lastig vinden om kritisch te zijn, omdat ze bang zijn voor een negatief effect op de relatie tussen school en hun kind(eren). Wij helpen om het gesprek met school op een goede manier te voeren.   

Vuist maken

Daarnaast vinden we dat het makkelijker voor de MR moet worden om een vuist te maken als dat echt nodig is. In de praktijk blijkt dit soms lastig. (G)MR-en die juridische ondersteuning willen worden soms zelfs tegengewerktDit zorgt ervoor dat ouders de strijd na een tijdje opgeven en zich neerleggen bij de situatie. Wij geven MR-leden handvatten om hun taak zo goed mogelijk uit te oefenen.

Ons standpunt:

  • Versterk de medezeggenschap in de praktijk door de (G)MR structureel en onafhankelijk te laten ondersteunen op beleidsmatig, juridisch en secretarieel vlak 

Coronaregels op school

'Als lid van de MR maak je het verschil en kun je echt een vuist maken.'

64%
12%
24%
Stemmen: 97
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Betrokkenheid bij de school

Ouders kunnen ook helpen op school. Dit kan op verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en talenten.

Lees meer
Dossier

Relatie ouders en school

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Nieuws

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.