Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schoolexamens.

In de bovenbouw van de middelbare school maken leerlingen toetsen op school die meetellen voor het examen. Scholen bepalen grotendeels zelf hoe de schoolexamens eruitzien.

Waaruit bestaat het schoolexamen?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op welke manier en op welk moment de schoolexamens worden afgenomen, bepaalt de school zelf. Meestal bestaat het schoolexamen uit twee of meer toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Reglement en PTA

Elke school legt in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting vast hoe het schoolexamen eruitziet. Deze worden uiterlijk 1 oktober uitgereikt aan alle leerlingen die examen doen. De examencommissie of examensecretaris ziet erop toe dat deze worden nageleefd en is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het examen. De leerkracht kijkt de schoolexamens na. Ben je het niet eens met de beoordeling of de gang van zaken? Dan kun je in het examenreglement nalezen hoe je bezwaar kunt maken.

Alleen schoolexamen

Voor sommige vakken wordt geen centraal examen afgenomen. De cijfers van die vakken bestaan dan alleen uit schoolexamens. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sectorwerkstuk in het vmbo en het profielwerkstuk op havo en vwo. Maar ook maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen worden afgesloten met het schoolexamen.

Afsluiten schoolexamen

Het schoolexamen moet worden afgesloten voordat een leerling begint aan het centraal examen. Vakken waarin leerlingen geen centraal examen doen, moeten minimaal één week voor de start van het centraal examen worden afgesloten. De meeste scholen geven leerlingen de definitieve cijferlijst ter ondertekening voorafgaand aan het centraal examen. Eenmaal ondertekend, kan deze cijferlijst niet meer worden gewijzigd. Controleer de cijfers dus goed.

Vak niet afgesloten

Als jouw kind door overmacht een bepaald vak van het schoolexamen niet heeft kunnen maken, dan kan jouw kind het schoolexamen alsnog afleggen. Dit moet wel gebeuren vóór het centraal examen in dat vak plaatsvindt, ook al is het examen voor andere vakken al begonnen.

Toezicht op schoolexamens

Scholen bepalen grotendeels zelf hoe het schoolexamen er uit ziet. Hier is echter wel controle op aangezien er geen groot verschil mag zitten tussen de het gemiddelde van de cijfers voor de schoolexamens en het gemiddelde van de examencijfers. In de wet staat: ‘indien ten aanzien van een schoolsoort of leerweg het gemiddelde verschil tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen over een periode van drie jaren meer dan een half punt bedraagt, kan Onze Minister in afwijking van het eerste lid besluiten dat het bevoegd gezag voor een periode van twee jaren leerlingen niet in de gelegenheid stelt een eindexamen af te leggen in de desbetreffende schoolsoort of leerweg.’

Rekentoets

De centrale rekentoets werd met terugwerkende kracht (per augustus 2019) afgeschaft. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket zijn de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. Dat betreft de volgende leerlingen:

– havoleerlingen die het examenprofiel Cultuur & Maatschappij volgen en geen examen afleggen in wiskunde A of B;

– vmbo-leerlingen uit elk van de vier leerwegen die een economisch of het zorg- en welzijnprofiel volgen en geen examen afleggen in wiskunde;

– leerlingen uit vmbo-bb die een leer-werktraject volgen en geen examen afleggen in wiskunde.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.