Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de middelbare school > Aanmelden middelbare school

Aanmelden middelbare school.

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past. Medio november kun je met je kind open dagen van middelbare scholen bezoeken. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen. Met behulp van deze checklist voor het aanmelden op een middelbare school kun je je eigen criteria bepalen.

Tips voor ouders

  • Vraag naar de aanmeldprocedure, want deze kan per school en regio verschillen;
  • Ga tijdig op zoek naar een school die bij jou en je kind past, aangezien sommige scholen wachtlijsten hebben.

Het basisschooladvies

Al in maart kun je je kind aanmelden op de middelbare school. De middelbare school baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, mag de school wel zelf bepalen in welk van deze 3 klassen zij de leerling plaatst. Je mag je kind ook aanmelden voor ander een schooltype . De middelbare school beslist dan of ze jouw kind toelaten. Voor praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Voor  leerwegondersteuning is een een aanwijzing voor leerwegondersteuning (lwoo) van het samenwerkingsverband noodzakelijk.

Aangepast advies na de eindtoets

Is het advies na de eindtoets aangepast? Dan heeft de leerling recht op plaatsing op het aangepaste niveau. Het kan gebeuren dat de middelbare school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is bij die schoolsoort. Je moet je kind dan bij een andere school aanmelden.

Aanmelden middelbare school

Meestal melden ouders hun kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met toestemming van de ouders ook via de basisschool lopen. De middelbare school moet in ieder geval de volgende informatie ontvangen:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Onderwijsnummer
  • Het basisschooladvies

Meld je kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen.

De procedure

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of je kind wordt toegelaten en laat je dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode door de school met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Ouders mogen hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aanmelden. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht.

Centrale inschrijfprocedure

In sommige steden wordt gebruik gemaakt van een centraal inschrijfproces om de leerlingen evenredig over de scholen te verdelen. De data waarop leerlingen horen over hun toelating, lopen sterk uiteen. Hierover geven de betreffende gemeenten zelf meer informatie.

Ouders hebben op basis van de wet het recht om hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aan te melden, ook al is er in de centrale aanmeldprocedure afgesproken dat ouders hun kind maar op 1 school mogen inschrijven. Ouders die hun kind niet op meerdere middelbare scholen kunnen aanmelden hebben wel de mogelijkheid om hun kind op scholen buiten de gemeente en de centrale aanmeldingsprocedure aan te melden. Een andere optie is dat ouders contact met middelbare scholen opnemen en vragen of zij hun kind buiten de centrale selectie om kunnen aanmelden, aangezien ouders volgens de wet het recht hebben om hun kind op meerdere scholen aan te melden.
Wanneer ouders van mening zijn dat plaatsing op een specifieke school noodzakelijk is, staat het hen vrij om een verzoek hiervoor in te dienen bij de school van keuze. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, ondersteuning of een gezondheids- en/of thuissituatie een specifiek aanbod op een school noodzakelijk is voor hun kind. Het bestuur van de school is niet verplicht om hieraan mee te werken.

Loting

Als te veel leerlingen zich aanmelden, kan een school loten tussen de aangemelde leerlingen. Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Maar ook als leerlingen al een broer of zus op de school hebben zitten. Scholen voeren na de loting overleg over de leerlingen die  ze niet op de school van hun keuze kunnen plaatsen.

Leerlingen moeten evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting kijken scholen of er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (po en vo) een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet.

Wachtlijst

Het kan zijn dat de school al vol is als je je kind aanmeldt. Sommige scholen hanteren dan een wachtlijst. Het beleid rondom de wachtlijst moet voor ouders bekend en duidelijk zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Het is wel raadzaam om je kind in de tussentijd in te schrijven op een andere middelbare school waar wel plek is.

Bezwaar

Of de school nu een eigen aanmeldprocedure hanteert, de regio die bepaalt of er sprake is van loting, je kunt altijd  bezwaar aantekenen als er sprake is van weigering. Dat kan bijvoorbeeld als de procedure niet correct verloopt, maar ook als je het niet eens bent met de reden van afwijzing. De manier waarop je in bezwaar kan gaan, lees je in het bericht van afwijzing. Lees meer over je bezwaarmogelijkheden bij een weigering.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer
Dossier

Middelbare school kiezen

De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en voor veel leerlingen en ouders een grote stap.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.