Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Verantwoording

Verantwoording.

Algemene gegevens 

Stichting Ouders & Onderwijs is opgericht op 25 oktober 2013.
Bezoek- en postadres:
Groenmarktstraat 56
3521 AV Utrecht
Algemeen telefoonnummer: 030-30 60 800
Internetadres: www.oudersonderwijs.nl
E-mailadres: informatie@oudersonderwijs.nl 

Het bestuur 

Stichting Ouders & Onderwijs wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder is Lobke Vlaming.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is samengesteld uit vijf toezichthouders met uiteenlopende achtergronden.

  • Jeroen Kreijkamp – voorzitter, voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie
  • Nadir James
  • Henk Meerdink – voorzitter auditcommissie
  • Marcelo Mooren
  • Ellen Oostenenk

Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad adviseert het Bestuur over de inhoudelijke koers van Stichting Ouders & Onderwijs. De Ouderadviesraad bestaat uit maximaal vijfentwintig leden waarvan één onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal afgevaardigden van ouderorganisaties en onafhankelijke ouders.

De Ouderadviesraad heeft de volgende leden:

<de invulling moet nog plaatsvinden>

Verantwoording 

Stichting Ouders & Onderwijs ontvangt een instellingssubsidie van het ministerie van OCW. Na afloop van elk kalenderjaar wordt met een financieel jaarverslag met accountantsverklaring en een activiteitenverslag verantwoording afgelegd. Hieronder zijn de actuele financiële jaarverslagen opgenomen.

Toelichting: de in de financiële verantwoording gehanteerde uurtarieven zijn bruto tarieven, die voortkomen uit de handleiding van de overheid. Ze dekken naast salariskosten ook indirecte kosten als huur en administratiekosten.

Financiële stukken

ANBI-informatie 

Stichting Ouders & Onderwijs heeft van de Belastingdienst de erkenning Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Voor donateurs gelden ook bepaalde fiscale voordelen.

Kamer van Koophandel 

Stichting Ouders & Onderwijs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59142952. Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (registratienummer ten behoeve van Informatie Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden) is 853336787.

Beloningsbeleid 

De Raad van Toezicht stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast. Vergoedingen aan het Bestuur worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kostenvergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt. De beloning van de directeur-bestuurder van Ouders & Onderwijs wordt jaarlijks middels een opgave op basis van de Wet Normering Topinkomens met accountantsverklaring verantwoord. Voor de Stichting Ouders & Onderwijs is geen CAO van toepassing.

Beleid, financiën en verantwoording 

De activiteiten van Stichting Ouders & Onderwijs worden bekostigd met een subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Jaarlijks wordt hiertoe een subsidieaanvraag ingediend en worden een activiteitenplan en begroting opgesteld. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een financieel jaarverslag met accountantsverklaring en een activiteitenverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.