Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Examens > Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Veelgestelde vragen centraal eindexamen.

Alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Voor veel leerlingen, en ook voor ouders, is de examenperiode een spannende tijd. Alles staat in het teken van het halen van het examen. Als er vragen zijn is het belangrijk om snel antwoorden te vinden. In dit overzicht sommen we de belangrijkste op.

FAQ Centraal eindexamen.

Algemeen

De eindexamens beginnen op donderdag 12 mei. Het examenrooster is te vinden via de volgende websites:

 • Om precies te zien wanneer welk examen is en welke hulpmiddelen toegestaan zijn, is Mijneindexamen een aanrader.
 • Ga naar Examenblad voor een handig compleet overzicht.
 1. Eén niet-kernvak mag de leerling wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals voor havo/vwo Nederlands, Engels of wiskunde en voor vmbo Nederlands. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.
 2. Alle diplomakandidaten in het regulier vo en vavo krijgen niet één, maar twee herkansingen voor de centrale examens. Dit betreft twee verschillende vakken. Voor diplomakandidaten van het staatsexamen geldt dat zij maximaal twee verschillende vakken mogen herkansen als zij hierdoor hun diploma kunnen halen.
 3. Leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over twee tijdvakken, met een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.
 4. Er is een langere afnameperiode van flexibele en digitale vmbo-examens bb en kb en de centraal schriftelijke en praktisch examens (cspe). De afnameperiode loopt nu tot en met 22 juli 2022.
 5. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De andere twee onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. De onderdelen per profielvak die als centraal examen worden afgenomen, worden nog dwingend aangewezen. Er moet nog worden besloten hoe dit wordt meegenomen in de uitslagbepaling.

De regels zijn in het examenreglement op de website van de school terug te vinden.

In het PTA staan de volgende zaken:

 • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst
 • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen
 • de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
 • de tijdvakken waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt
 • de wijze van herkansing
 • de manier waarop het cijfer wordt bepaald

Het PTA is een document waarin de leerling kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst.. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets. In onze kennisbank staat meer informatie.

Dit zijn toetsen die meetellen voor het eindexamen maar die uw kind al in het jaar of de jaren voorafgaand aan het examen maakt. Dit schoolexamen bestaat naast deze toetsen ook uit een sectorwerkstuk (vmbo) of een profielwerkstuk (havo, vwo). De school mag zelf bepalen wanneer het schoolexamen wordt afgenomen. Het schoolexamen moet echter wel afgesloten zijn voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.

Elk jaar moeten vo-scholen de resultaten van de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). De CE-cijfers en de uitslag moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de uitslag in ROD staan. Voor de SE-cijfers is de deadline 2 mei 2022.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Als een leerling als gevolg van ziekte, quarantaine of een volgens het bevoegd gezag andere geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer tijd aan de leerling wordt geboden om het schoolexamen af te ronden (dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het schoolexamen van een vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).

Uitsluiten mag wel:

 • op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming van ouders/verzorgers als de leerling jonger is dan 18 jaar)
 • als de leerling het programma van toetsing en afsluiting (pta) nog niet volledig heeft afgerond en de directeur van de school geen reden ziet om het pta na aanvang van het eerste tijdvak af te ronden. Bijvoorbeeld in geval – van ziekte of andere omstandigheden buiten de leerling (artikel 32, derde lid, Eindexamenbesluit VO)
 • bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk zonder geldige reden, etc. (omschreven in artikel 5 Eindexamenbesluit VO).

Uitsluiten mag niet:

 • als de leerling slechte resultaten heeft behaald, terwijl hij wel het volledige pta heeft afgerond
 • op basis van voorwaardelijke bevordering (bijvoorbeeld na zomerschool) naar het laatste leerjaar. Voorwaardelijke toelating tot het laatste leerjaar is niet toegestaan ( artikel 12, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO)

Als de leerling naar het oordeel van de directeur een geldige reden heeft, dan neemt de examensecretaris contact op met het Examenloket. Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen.

Casussen voor en tijdens het examen

Nee, dat mag niet. De leerling mag nooit voorwaardelijk worden toegelaten tot de eindexamenklas. Dus een leerling die aan alle PTA-verplichtingen heeft voldaan, mag altijd deelnemen aan het examen.

Nee. De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is aangepast. Dit betekent dat ouders en leerling zich geen zorgen hoeven te maken over uitsluiting van de aangeboden onderwijsprogramma’s en activiteiten op die school. Met dit wetsvoorstel moet elke leerling mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van de school van uw kind staan de regels rondom herkansingen bij ziekte in het algemeen en in bijzondere gevallen.

De regels voor herkansingen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld (zie Examenbesluit artikel 45). Als de leerling met een geldige reden afwezig is bij het centraal examen, dan kan de school een inhaalmoment voor hem of haar aanvragen bij de Onderwijsinspectie.

In overleg met de Onderwijsinspectie is dit mogelijk. De school zorgt dan voor adequate afnamecondities op de locatie en voert zo nodig een quarantaineregeling uit. De ruimte waar het examen wordt afgenomen, moet hiervoor geschikt zijn: een aparte ruimte zonder de aanwezigheid van derden, geen multimedia, twee surveillanten (niet zijnde de vakdocent) en geen storende elementen (zoals een telefoon die afgaat).

Tot een half uur na de start van het examen mag uw kind nog aanschuiven. Is uw kind meer dan een half uur te laat? Dan mag hij het examen niet meer maken. Breng in dat geval meteen de directeur op de hoogte. Hij oordeelt dan of uw kind een geldige reden had om te laat te komen. Ook beslist hij over de vervolgstappen. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

Bij onregelmatigheden zoals geluidsoverlast is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met de examensecretaris van de school. Laat uw kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS. Het kan tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en dus opnieuw gemaakt moet worden. Lees meer in onze kennisbank.

Het komt voor dat een leerling de toegekende ondersteuning of extra tijd niet kreeg. Dat is heel vervelend. Is dit uw kind overkomen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat uw kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS. Zijn er grote fouten gemaakt? Dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en uw kind het examen opnieuw mag/moet maken.

De directeur van de school kan bij een overtreding van het eindexamenreglement de volgende maatregelen nemen:

 • De leerling krijgt een cijfer 1 voor een toets van het examen.
 • De leerling mag niet meer meedoen aan het examen of wordt uitgesloten van deelname aan sommige vakken.
 • De eerder gemaakte toetsen van het examen zijn ongeldig.
 • De leerling moet het examen opnieuw doen.

Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement vindt u hierover informatie. De Commissie neemt binnen 5 dagen een beslissing.

Uitslag

Op 9 juni 2022 wordt de normering voor de centrale examens die de leerling in mei maakt (het eerste tijdvak) bekendgemaakt. Nadat de normering bekend is, zullen de docenten cijfers berekenen en kijken of de leerling geslaagd is of niet

Voor kandidaten digitale examens vmbo bb/kb  geldt de datum 15 juni 2022.

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. Dat zijn de volgende:

 • Kernvakkenregel

Bij de eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)

 • 5,5-regel

Het gemiddelde van alle cijfers van het centraal examen is 5,5 of hoger

 • Er is een maximum aan het aantal onvoldoendes. Het eindcijfer voldoet aan de volgende eisen:
 • Eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 • Eén 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 • Eén 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle cijfers is ten minste 6,0, of
 • Havo/vwo: Twee 5-en of een 5 en een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle cijfers is ten minste 6,0; Vmbo: Twee 5-en mag, één 4 mag, maar een vijf en een 4 mag niet.

Bij de vaststelling van de uitslag kunnen alle resultaten van één vak worden weggestreept, dus het eindcijfer, het cijfer voor het centraal examen en het cijfer voor het schoolexamen. Dat mogen niet de cijfers van een kernvak zijn. De cijfers van het weggestreepte vak wordt buiten de definitieve uitslagbepaling gelaten. De cijfers van het weggestreepte vak blijven wél zichtbaar op de cijferlijst.

Is dit wat veel informatie? Het College voor Toetsen en Examens heeft een informatieve film gemaakt over de normering in het examenjaar 2020/2021

 • Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien. Inzage in het gemaakte examenwerk is belangrijk omdat de kandidaat daarmee van de gemaakte fouten kan leren en zich zo kan voorbereiden op een eventueel herexamen. Lees meer over inzage.
 • Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak uw kind het beste kan herkansen.
 • De meeste leerlingen die gezakt zijn doen het examenjaar opnieuw. Dat betekent dat uw kind alle vakken uit het schooljaar opnieuw doet. Dus ook de vakken die uw kind wel gehaald had. Sommige scholen hebben in hun beleid opgenomen dat een leerling niet mag blijven zitten in het examenjaar. Dan moet uw kind naar een andere middelbare school.
 • Leerlingen van 16 jaar of ouder die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (vavo) halen (voor vmbo-t, havo of vwo). Uw kind kan ervoor kiezen alleen de vakken te doen waar hij een onvoldoende voor heeft gehaald. De cijfers voor de behaalde vakken blijven namelijk staan. Maar dat hoeft niet. Ook een vak waarvoor een voldoende is gehaald kan opnieuw gedaan worden om bijvoorbeeld meer compensatie te halen.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn. Hierbij is de eis dat de leerling voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 mag halen en voor geen enkel vak dat meetelt met de uitslag de kwalificatie “onvoldoende” mag hebben. Voor ieder niveau zijn er aanvullende regels.

Ja, elke leerling heeft recht op inzage van zijn/haar gemaakte werk. Dat betekent niet dat de leerling automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk, want dat valt onder het schoolbeleid.

De score en het cijfer zijn vastgesteld door de examinator en de tweede corrector en kunnen niet zonder meer gewijzigd worden.

Ja, alle leerlingen mogen deelnemen aan een herkansing van het centraal examen om een cijfer te verbeteren.

Staatsexamens

Het staatsexamen is voor leerlingen die een vmbo-, havo- of vwo-diploma willen halen en niet (meer) op een reguliere middelbare school zitten. In dat geval is het mogelijk om met het staatsexamen een diploma te halen. Het staatsexamen is ook voor leerlingen die alleen certificaten willen halen voor individuele vakken. Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) halen vaak via het staatsexamen hun diploma als hun school zelf geen examens afneemt. Dat geldt ook voor particuliere scholen. En voor de groep leerlingen die niet naar school gaat en door middel van het staatsexamen wel een diploma kan behalen.

Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op gewone scholen. Het wordt ook op hetzelfde moment afgenomen: in mei en juni. Het centraal examen kan op een aantal locaties in Nederland worden gemaakt.

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het gewone onderwijs. Het college-examen is meestal een mondeling examen, bij sommige vakken aangevuld met een schriftelijk deel; bij enkele vakken is het college-examen een praktisch examen.

De schriftelijke toetsen zijn in mei en juni. De mondelinge examens en de praktische examens zijn in juli. De college-examens kunnen op een aantal locaties in Nederland worden afgelegd. Meer informatie over de exameneisen en onderdelen per vak en niveau is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Ja. Er wordt maatwerk geboden. Bij de afname van het college-examen wordt maximaal aandacht besteed aan de afnamecondities zodat de afname voor de kandidaat zo prettig mogelijk verloopt. In de afname wordt zo veel mogelijk maatwerk geboden aan de kandidaten, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen en specifieke behoeften van elke individuele kandidaat. In de voorbereiding van de examinatoren wordt specifiek aandacht besteed aan de omstandigheden van dit examenjaar en hoe hier zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden.

Voorafgaand aan de afname van het staatsexamen bij vso-leerlingen wordt in contact tussen de voorzitter van de locatie en de contactpersoon van de vso-school besproken hoe de afname van het college-examen bij de behoeften van de leerlingen van de school kan aansluiten. De contactpersoon van de vso-school fungeert daarbij als tussenpersoon tussen de (ouders van de) kandidaat en de locatievoorzitter bij het vormgeven van de afname van het examen. Bij dit voorbereidingsgesprek kunnen ook maatwerkmogelijkheden besproken worden.

Bij maatwerk kan onder meer gedacht worden aan het geven van meer tijd aan kandidaten die dit nodig hebben om hun antwoorden te formuleren, of het bieden van de mogelijkheid de antwoorden op papier te geven als spreken een probleem is.

Dat kan. Denk daarbij aan extra tijd, gesproken examenopgave, braille of gebruik van eigen laptop. Meer informatie vind je op de website van DUO. Een extra voorziening is aan te vragen per e-mail of brief. Vaak is daarbij een verklaring van een deskundige nodig. Dat kan in de vorm van een brief van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.

Alle staatsexamenkandidaten hebben de mogelijkheid om eerder behaalde resultaten aan te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan de resultaten van diagnostische toetsen, methodetoetsen of andere vormen van toetsing. De examinator kan deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de schoolvorderingen en het niveau van de kandidaat.

De kandidaat kan deze informatie zelf meebrengen en aan de examinator tonen. In het geval van een vso-leerling kan het ook via de contactpersoon van de vso-school worden aangeleverd. De informatie kan in hard-copy worden meegebracht naar het college-examen. Het format en de vorm waarin de informatie wordt geleverd staan niet vast.

Jazeker. Het doel van de aanwezigheid van de eigen docent of vertrouwenspersoon is het geruststellen van de leerling en het creëren van een prettige en veilige afnameomgeving. De aanwezige docent of vertrouwenspersoon heeft geen inhoudelijke rol bij de afname van het examen en heeft ook geen invloed op het bepalen van het cijfer.

Een aantal voorbeelden van mogelijkheden voor de aanwezige persoon:

 • Hij of zij kan de kandidaat geruststellen;
 • Hij of zij kan de vraag van de examinator zo nodig letterlijk herhalen;
 • Hij of zij kan aangeven dat de kandidaat even tijd nodig heeft om een antwoord te formuleren als de examinator te snel doorgaat naar de volgende vraag.

Vso-scholen melden aan DUO welke leerlingen een docent of vertrouwenspersoon willen meenemen in verband met het kunnen handhaven van coronamaatregelen in het schoolgebouw. Als individuele kandidaten iemand willen meenemen naar het examen melden zij dit eveneens bij DUO.

Het CvTE en/of DUO verstrekken aanvullende informatie over de rol van de aanwezige docent of vertrouwenspersoon en de precieze mogelijkheden.

Ook voor diplomakandidaten die staatsexamen doen zijn er in 2022 wijzigingen. Het gaat om de volgende:

 1. Leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar het mondelinge examen.
 2. De diplomakandidaten in het staatsexamen hebben de mogelijkheid om voor twee vakken herkansingen te doen. Alleen wanneer zij met het behalen van deze herkansingen nog kunnen slagen voor hun diploma.

Om een indruk te krijgen van een mondeling college-examen is er een informatief filmpje van DUO. Verder is er oefenmateriaal beschikbaar via de website van DUO.

Op de website van DUO staat een handig overzicht.

De leerling is geslaagd als hij/zij in alle vakken die nodig zijn voor het diploma (inclusief het profielwerkstuk) examen heeft gedaan en als zijn cijfers voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma.

Als dat het geval is kan de leerling een diploma aanvragen. Op de website van DUO staat precies hoe dat moet.

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl, WhatsApp of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Alle aanpassingen centraal eindexamen

Het centraal eindexamen op middelbare scholen gaat dit schooljaar door, maar er is een aantal aanpassingen. Volgens minister Slob kunnen leerlingen door aanvullende maatregelen een volwaardig diploma halen. Maar wat zijn precies de uitgangspunten en aanvullende maatregelen? We geven een overzicht.

Lees meer
Dossier

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald.

Lees meer
Dossier

Centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

De examenperiode: tips voor ouders

Voor veel leerlingen, en ook voor ouders, is de examenperiode een spannende tijd. Alles staat in het teken van het halen van het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer
Dossier

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald.

Lees meer
Dossier

Inzage en correctie examens

Het is heel belangrijk dat de gezakte kandidaat de gemaakte examens nakijkt.​ Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien.

Lees meer
Dossier

Gezakt en nu?

Helaas zakken er elk jaar leerlingen voor hun eindexamen. Dit is een grote teleurstelling voor de leerling die dit overkomt.

Lees meer
Dossier

Geslaagd?

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het eindexamen. Het diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding.

Lees meer
Dossier

Klachten en problemen bij examens

Soms gebeurt er iets tijdens de examens dat niet vooraf gepland was. Je kind komt te laat, is ziek, krijgt niet de toegezegde extra tijd.

Lees meer
Dossier

Centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Schoolexamens

In de bovenbouw van de middelbare school maken leerlingen toetsen op school die meetellen voor het examen.

Lees meer
Dossier

De examenperiode: tips voor ouders

Voor veel leerlingen, en ook voor ouders, is de examenperiode een spannende tijd. Alles staat in het teken van het halen van het examen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.