Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Kosten voor ouders > Welke soorten schoolkosten zijn er?

Welke soorten schoolkosten zijn er?.

Scholen vragen ouders jaarlijks om bij te dragen in de schoolkosten. Op de basisschool gaat het meestal om een vrijwillige bijdrage van een paar tientjes per jaar. In het voortgezet onderwijs kan de rekening behoorlijk oplopen. Daar komen nog meer schoolkosten voor rekening van de ouders bij. Welke schoolkosten zijn er eigenlijk?

Er zijn vier soorten schoolkosten. Hieronder bespreken we elke categorie met de bijzonderheden.

Categorie 1: Kosten voor school

Schoolboeken en lesmaterialen vallen hieronder. Het gaat hierbij om leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examentrainingen, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en digitaal lesmateriaal waarvoor een licentie moet worden betaald.

Gratis

Deze boeken en materialen zijn gratis voor leerlingen. Dat geldt ook voor materialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken. Belangrijk om te weten is dus dat niet alleen de boeken en materialen voor het verplichte curriculum gratis zijn, maar ook die voor de keuzevakken of extra vakken. Hieronder vallen ook tweetalig onderwijs, het technasium, de sportklassen etc.

Borg

Scholen kunnen voor het gratis lesmateriaal een borgregeling hanteren. Daarin staat vastgelegd wat er gebeurt als lesmateriaal kwijt of beschadigd raakt. De borgregeling is vrijwillig. Ook na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, beslist elke ouder zelf over deelname aan deze regeling. Als een ouder instemt met de borgregeling, mag de school naleving afdwingen. In sommige gevallen kan de school de uitvoering van de borgregeling uitbesteden aan bijvoorbeeld de boekenleverancier. Ook dan blijft de school verantwoordelijk.

Categorie 2: Kosten voor ouders

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, schrijfgerei, passer, multomap, gereedschap, sportkleding voor de gymles en praktijkkleding.

Zelf betalen

Deze kosten betalen ouders zelf. Als zij het niet kunnen betalen dan zijn er speciale fondsen. Deze kunnen ouders een tegemoetkoming in de schoolkosten geven. De gedachte achter deze schoolkosten is dat het gaat om spullen die persoonsgebonden zijn, langer dan een jaar meegaan, door meer gezinsleden kunnen worden gebruikt en/of eigendom worden van de leerling. Als de school materialen in bruikleen geeft, bijvoorbeeld een sportshirt voor gym of schooltoernooi, of aanschaft voor de leerlingen, kan zij hiervoor een bijdrage vragen via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouder is niet verplicht deze rekening te betalen, maar wanneer een ouder de school niet betaalt voor het materiaal, of het gebruik hiervan, is de ouder zelf verantwoordelijk voor de aanschaf.

Categorie 3: Kosten digitale leermiddelen

Steeds vaker stellen scholen in het voortgezet onderwijs een laptop of tablet verplicht. Scholen kunnen de leerlingen voor de lessen gebruik laten maken van een laptop of tablet. De school voorziet hier dan in en kan ouders niet verplichten om deze kosten te betalen.

iPad-onderwijs

Soms kiest een school voor een aparte klas binnen de school waar de lessen via de iPad of een ander digitaal leermiddel worden gegeven.  De school kan hiervoor een vrijwillige bijdrage vragen, maar als ouders er niet voor betalen, kunnen leerlingen niet worden uitgesloten van deelname aan de iPad-klas. Het gaat hier om het volgen van een programma, een activiteit – dus vergelijkbaar met bijvoorbeeld het volgen van tweetalig onderwijs.

Dan geldt dat – in lijn met de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage – alles wat een school aanbiedt voor iedere leerling toegankelijk moet zijn. Als een device voor het volgen van onderwijs noodzakelijk is, moet de school daarin voorzien. Leerlingen mogen niet uitgesloten worden van de iPadklas. Als een school dit aanbiedt moet de school ervoor zorgen dat iedere leerling daaraan kan deelnemen.

Categorie 4: De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken of activiteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt of geen geld heeft begroot. Dit is een behoorlijk groot grijs gebied. Elke school bepaalt namelijk zelf welke kosten hieronder vallen. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen (zie categorie 2), maar ook voor de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag, buitenlandreis of kerstviering.

Wettelijk vastgelegd

Per 1 augustus 2021 is de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Dit houdt in dat de vrijwillige bijdrage echt vrijwillig is. Ouders hebben de keuze om een bijdrage aan de school te betalen, maar hoeven dat niet te doen als ze deze niet willen of kunnen betalen. De keuze is vrij. Bovendien geldt dat alle leerlingen altijd aan de extra activiteiten mogen meedoen. Ook als de ouders de bijdrage niet betalen. Geen enkel kind mag meer worden uitgesloten van activiteiten. Scholen mogen dus wel een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan.

Duidelijkheid in de schoolgids 

De hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Ook de manier waarop ouders de bijdrage betalen verschilt. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar, andere scholen vragen een bijdrage per activiteit. De ouderbijdrage wordt soms vooraf en soms achteraf gefactureerd. Op sommige scholen tekenen ouders een overeenkomst over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Let wel, ook dit is niet verplicht. Zodra de overeenkomst is getekend kan school de ouders daaraan houden. Alle belangrijke informatie over de vrijwillige ouderbijdrage staat vermeld in de schoolgids.

Lees alles wat ouders moeten weten over de ouderbijdrage en schoolkosten op onze themapagina.

 

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Lees meer
Dossier

Schoolkosten

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Nieuws

Vraag & antwoord: Hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage?

Vanaf dit schooljaar is de wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Welke kosten mag school wel of niet aan ouders vragen? U vindt de antwoorden op de veelgestelde vragen hieronder.

Lees meer
Dossier

Schoolkosten mbo

Voor een mbo-opleiding worden vaak kosten in rekening gebracht. Wij zetten voor u op een rij met welke kosten u te maken krijgt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.