Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Gezakt en nu?.

Helaas zakken er elk jaar leerlingen voor hun eindexamen. Dit is een grote teleurstelling voor de leerling die dit overkomt. Wanneer jouw kind gezakt is, zijn er verschillende mogelijkheden.

Gezakt

Is je kind gezakt? Dat is heel vervelend. Gelukkig zijn er nog wel manieren om alsnog een diploma te halen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om toch door te kunnen leren. Hieronder vind je een overzicht van de opties.

Inzage en correctie

Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien. Inzage in het gemaakte examenwerk is belangrijk omdat de kandidaat daarmee van de gemaakte fouten kan leren en zich zo kan voorbereiden op een eventueel herexamen. Het komt echter ook voor dat er een nakijkfout of een vergissing bij het optellen van de scorepunten is gemaakt. De school moet het gemaakte werk een half jaar bewaren. Hier lees je meer over de inzage in gemaakt examenwerk.

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen. Alle leerlingen hebben recht op één herkansing.

Jaar overdoen

De meeste leerlingen die gezakt zijn doen het examenjaar opnieuw. Dat betekent dat je kind alle vakken uit het schooljaar opnieuw doet. Dus ook de vakken die je kind wel gehaald had. Sommige scholen hebben in hun beleid opgenomen dat je niet mag blijven zitten in het examenjaar. Dan moet je kind naar een andere middelbare school, of één van de onderstaande paden volgen.

Septemberroute of -regeling

Zou jouw kind geslaagd zijn met een beter combinatiecijfer? Dan is de septemberroute van het volwassenenonderwijs (vavo) een mogelijke oplossing. Deze route is alleen voor leerlingen die zijn gezakt voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma. Via de vavo kun je één of meerdere onderdelen van het combinatiecijfer opnieuw doen. Zodra dat onderdeel met een goed cijfer is afgerond kan je kind alsnog voor 1 oktober het diploma krijgen en starten met een vervolgopleiding. Het kan verschillen uit welke vakken het combinatiecijfer bestaat. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen. Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. Bij de vavo’s kan je navragen wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Vavo en Rutte-regeling

Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (vavo) halen (voor vmbo-t, havo of vwo). Je kind doet dan alleen de vakken waar hij een onvoldoende voor heeft gehaald. De cijfers voor de behaalde vakken blijven staan. Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo; de leerling blijft dan feitelijk op de middelbare school ingeschreven. Dit heet de ‘Rutte-regeling’. Zij blijven ingeschreven staan op een middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf inschrijven op het vavo. De kosten zijn in dat geval voor ouder en kind.

Staatsexamen

Ook leerlingen die niet (meer) op een school staan ingeschreven kunnen een diploma halen via de staatsexamens. Per jaar kunnen zij in 1 of meerdere vakken examen doen. Per vak is er een examenblad waarin alle informatie over de inhoud van het examen te vinden is. De leerlingen kunnen langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van hun diploma. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is een schriftelijke examen, terwijl het college-examen voor de meeste vakken bestaat uit een schriftelijk en mondeling deel. Het centraal examen wordt afgenomen in mei en juni. Ook de schriftelijke college-examens worden afgenomen in mei en juni, terwijl de mondelinge examens in juli worden afgenomen. Voor het vso zijn de mondelinge examens van het college-examen in juni. Jaarlijks geldt er een aantal belangrijke deadlines:

  • Tot en met 31 december aanvragen en betalen.
  • Voor 1 februari aangeven of er persoonlijke omstandigheden zijn (bijvoorbeeld dyslexie) waar rekening mee gehouden moet worden.
  • Voor 1 april literatuurlijst of werkstukken inleveren.

Meer informatie vindt u op de website van DUO.

Naar het MBO

Jongeren die gezakt zijn voor hun vmbo diploma kunnen vanaf hun 16e jaar naar het MBO niveau 1. Op het MBO zijn vaak speciale trajecten, die zorgen dat je binnen een half tot een heel jaar klaar bent voor een opleiding op niveau 2. Let wel: MBO niveau 2 sluit aan op vmbo basis beroeps. Als je van het vmbo-kader, -gemengd of -theoretisch komt, kan het niveau van MBO 1 of 2 als te laag ervaren worden. Jongeren vanaf 16 jaar, met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo, kunnen naar het MBO niveau 4.

Ouder dan 18 jaar

Is je kind in het examenjaar 18 jaar geworden? Dan hoeft je kind van de leerplichtwet niet meer naar school. Dat betekent niet dat de school zomaar mag zeggen dat je kind niet meer welkom is. Dat mag alleen als de school het beleid heeft dat leerlingen niet in het examenjaar mogen blijven zitten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.