Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Lessen en vakken > Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs.

Tijdens de coronacrisis in schooljaar 2020-2021 is het Nationaal Programma Onderwijs van start gegaan. Het ministerie van OCW wil met extra budget scholen de mogelijkheid geven om studievertragingen bij leerlingen weg te werken en zo het onderwijs structureel te verbeteren. Er is voor de komende 2,5 jaar in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar.

Wat is het NP Onderwijs?

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen en in te lopen. Het doel van het programma is om leerlingen te ondersteunen als zij door corona vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Scholen kiezen uit een menukaart een aantal maatregelen om leerlingen te helpen en begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken. Of door extra hulp in de klas. Verder is ook ondersteuning beschikbaar voor  docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Verdeling van het geld

Het grootste deel van het geld (bijna 6 miljard euro) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro per school, voor middelbare scholen is het bedrag ongeveer 1,3 miljoen euro per school. Per leerling betekent dit een gemiddeld bedrag van 700 euro. Scholen waar de kansenongelijkheid groot is, krijgen meer geld.

Schoolscan

Basisscholen en middelbare scholen hebben met een schoolscan in beeld gebracht wat de brede gevolgen van corona voor leerlingen zijn. Daarbij is ook gekeken naar wat de school nodig heeft om hiermee aan de slag te gaan. De menukaart voor scholen geeft een overzicht van verschillende vormen van ondersteuning en maatregelen. Scholen hebben uit deze menukaart hun maatregelen gekozen en opgenomen in een meerjarenplan. Daarmee laat de school zien hoe het extra geld van het NP Onderwijs besteed wordt. De medezeggenschapsraad (MR) moet instemmen met dit plan.

Samenspel van alle betrokkenen

Het is voor een effectieve aanpak van de leervertragingen van belang dat alle betrokkenen op school tot een breed gedragen schoolprogramma en uitvoering daarvan komen. Ouders zijn hierbij betrokken via de medezeggenschap. Voor eventuele ondersteuning van hun eigen kind mogen ouders ervan uitgaan dat de school met leerling en ouders in gesprek gaat over zorgen en hoe de school hierin gaat ondersteunen. Ouders kunnen ook altijd via de leerkracht of mentor zelf aangeven dat zij zorgen over hun kind hebben en graag in gesprek hierover willen. Lees meer tips over de voorbereiding op zo’n gesprek.

Overgang primair naar voortgezet onderwijs

Leerlingen uit groep 8 die in de zomer van 2021 naar het voortgezet onderwijs gaan, doen dat na twee tumultueuze leerjaren. Scholen zijn daarom gevraagd zoveel mogelijk brede brugklassen aan te bieden en leerlingen kansrijk te plaatsen. Ook een ‘warme overdracht’ tussen basisscholen en middelbare scholen helpt hierbij. Gesprekken met nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders biedt de nieuwe middelbare school ook veel informatie.

Meer dan anders is het belangrijk dat scholen inspelen op de ontwikkeling van deze groep leerlingen. De komende schooljaren is het extra belangrijk dat zij voldoende tijd krijgen om op het voor hen passende niveau uit te komen.

Thuiszitters

Binnen het budget is nadrukkelijk ook ruimte voor thuiszitters. Deze kinderen gaan niet naar school en soms staan ze ook niet ingeschreven bij een school. Ook deze kinderen kunnen gebruikmaken van het programma en bijbehorende budget.  .

Debat

De Tweede Kamer volgt het NP Onderwijs actief en heeft een aantal moties meegegeven. Zo moet de positie van thuiszitters nog beter naar voren komen in het plan. Verder ziet een Kamermeerderheid een belangrijke rol voor ouders bij het wegwerken van vertragingen en bespreken van zorgen. Dat moet ook in de menukaart voor scholen meer naar voren komen. De looptijd van het NP Onderwijs is voorlopig vastgesteld op 2,5 jaar. Op verzoek van de Kamer wordt in het voorjaar van 2022 bekeken of het NP Onderwijs kan worden verlengd als blijkt dat dit nodig is.

 

FAQ NP Onderwijs .

Scholen hebben met een scan in kaart gebracht welke problemen en behoeftes er waren bij leerlingen en school. In mei 2021 hebben scholen een selectie van passende maatregelen uit een keuzemenu gemaakt. Net voor de zomervakantie is bekendgemaakt welk budget er per leerling beschikbaar is.

 

Voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten de scholen een schoolprogramma opstellen voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23. Ze gaan hiermee aan de slag. De medezeggenschapsraad (MR) van de school moet hiermee instemmen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt de school vervolgens het budget. Voor een duidelijk overzicht heeft het ministerie een handige tijdlijn gemaakt.

Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan de school vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze maakt voor passende maatregelen. Deze analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen. Het betreft niet alleen taal en rekenen, maar ook andere vakken of vaardigheden als motivatie, plannen en samenwerken. De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszitters. Ouders zijn actief betrokken bij de analyse en het vervolgtraject van individuele leerlingen

De gekozen maatregelen worden verwerkt in een schoolprogramma. Het schoolprogramma is een plan van aanpak waarin de school concreet beschrijft wat ze in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de komende twee schooljaren gaat doen om vertragingen weg te werken en de brede ontwikkeling van alle leerlingen te versterken. Verder biedt het programma de financieringsverantwoording in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Het is belangrijk dat schoolteams en de MR hierbij worden betrokken. Dat is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school. Na instemming van de MR wordt het plan vastgesteld en gepubliceerd op de website van de school.

Ouders & Onderwijs is positief over het plan, maar heeft samen met andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten om het programma te verbeteren. We vinden dat er meer aandacht moet zijn voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Bovendien is het van belang dat de MR voldoende toegerust is om te besluiten over het omvangrijke plan. Wij zijn daar niet zeker van. Sterk Medezeggenschap maakte een handreiking voor de MR.

Daarnaast hecht Ouders & Onderwijs sterk aan het gesprek tussen kind, ouder en leraar bij het bespreken van zorgen en het maken van de individuele plannen. Onze ervaring is dat het betrekken van ouders bij de plannen voor hun kinderen niet altijd als vanzelfsprekend wordt gezien door de school. Daarom is er een gesprekswijzer voor leerling, ouder en school gemaakt om met elkaar te bespreken hoe een leerling er voor staat en wat nodig is aan eventuele ondersteuning.

Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer vroeg Ouders & Onderwijs aandacht voor zaken die ouders belangrijk vinden rondom het NP Onderwijs. Directeur Lobke Vlaming stelde in haar bijdrage enkele aandachtspunten aan de orde.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer
Nieuws

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer
Nieuws

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Lees meer
Nieuws

Aandachtspunten bij de opening van de middelbare scholen

Het kabinet maakte bekend dat de middelbare scholen met ingang van 2 juni 2020 de deuren weer zullen openen. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Ouders & Onderwijs zet voor u aan aantal vragen en antwoorden op een rij.

Lees meer
Dossier

Vormingsonderwijs

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs?

Lees meer
Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Lentekriebels en seksuele vorming

Is seksuele vorming verplicht? En welke regels gelden er? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen.

Lees meer
Dossier

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB.

Lees meer
Dossier

Maatwerk in het voortgezet onderwijs

Voor sommige leerlingen is een aangepast programma nodig. Het onderwijs sluit zo beter aan bij de vaardigheden en kennis van een leerling.

Lees meer
Dossier

Digitale kennis en vaardigheden

De wereld wordt steeds digitaler. Daarmee is het steeds belangrijker dat kinderen op een goede manier met deze digitale wereld omgaan.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze vmbo

In het tweede jaar van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg kiezen leerlingen een profiel.

Lees meer
Dossier

Niet verplichte vakken

De basisschool mag het vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken zoals Frans, Duits of godsdienst.

Lees meer
Dossier

Verplichte vakken

Op de basisschool krijgt jouw kind vakken die wettelijke verplicht zijn, deze vakken zijn beschreven in kerndoelen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.